Извиване на хартията

Отстранете неизправностите, като проверите посочените по-долу.
Подходяща хартия ли използвате?
Проверете дали хартията в устройството е използваема и я сменете с подходяща хартия, ако е необходимо.
Използваема хартия
Зареждане на хартия
Задайте размера и типа на хартията правилно според заредената хартия. Задаване на размера и типа на хартията
Задаването на [Корекция на подвита хартия] на [Вкл.] може да подобри състоянието.
Екран [Начало] на контролния панел  [Меню]    [Настройване/Поддръжка]    [Настройка на качество на изображението]    [Специална обработка]    [Обработка на специална хартия]    [Корекция на подвита хартия]    [Вкл.]  
* Ако изберете [Вкл.], това може да доведе до избледнели разпечатки и по-ниска скорост на печат.
Задаването на [Превкл. метода за подаване на хартията] на [Приоритет на отпечатана страна] може да подобри състоянието.
[Начало] на контролния панел [Меню]    [Настройки на функция]    [Общи]    [Настройки за подаване на хартия]    [Превкл. метода за подаване на хартията]    [Приоритет на отпечатана страна]  
* Когато изберете [Приоритет на отпечатана страна], скоростта на печат за едностранен печат ще намалее.
Заредете хартията с обърната страна за отпечатване (предна и задна страна на хартията).
* В редки случаи симптомът може да се влоши в зависимост от използваната хартия. В този случай отпечатайте върху оригиналната страна на хартията.
Използвате ли хартия, която е абсорбирала влага?
Изпробвайте следното в следния ред:
Проверете предпазните мерки и сменете хартията със суха хартия.
Предпазни мерки при работа с хартия
Зареждане на хартия
Променете настройката за тип хартия на по-тънка хартия. Задаване на размера и типа на хартията
9C1U-098