การกำหนดค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์ (Windows)

หากที่อยู่ IP ของเครื่องมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ใน Windows คุณอาจไม่สามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้ ให้ใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มพอร์ตใหม่
นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อหมายเลขพอร์ตของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับชนิดหรือหมายเลขพอร์ตของการตั้งค่าเครื่อง ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับการตั้งค่าของเครื่อง

การเพิ่มพอร์ต

จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
การเตรียมการที่จำเป็น
เตรียมข้อมูลที่อยู่ IP หรือชื่อ DNS (ชื่อโฮสต์) ของเครื่องและเก็บไว้ใกล้ตัว การตรวจสอบสถานะเครือข่ายและการตั้งค่า
1
เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญชีของผู้ดูแลระบบ
2
คลิก [] (Start) [] (Settings) [อุปกรณ์] [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์]
หน้าจอ [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์] จะปรากฏขึ้นมา
3
คลิกโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของเครื่อง [Manage] [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]
หน้าจอคุณสมบัติโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะแสดงขึ้นมา
4
บนแท็บ [พอร์ต] ให้คลิก [เพิ่มพอร์ต]
หน้าจอ [พอร์ตเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้นมา
5
เพิ่มพอร์ตใหม่
1
เลือก [Standard TCP/IP Port] แล้วคลิก [สร้างพอร์ต]
หน้าจอ [ตัวช่วยสร้างการเพิ่มพอร์ตเครื่องพิมพ์ TCP/IP] จะปรากฏขึ้นมา
2
คลิก [ถัดไป]
3
ใส่ที่อยู่ IP หรือชื่อ DNS (ชื่อโฮสต์) แล้วคลิก [ถัดไป]
ชื่อพอร์ตจะถูกใส่ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นให้เปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ
เมื่อ [คุณต้องใส่ข้อมูลพอร์ตเพิ่มเติม] ปรากฏขึ้น
ดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อต้องการตั้งค่า [ชนิดอุปกรณ์] ให้เลือก [Canon Network Printing Device with P9100] ใน [มาตรฐาน]
6
คลิก [เสร็จสิ้น]
เพิ่มพอร์ตใหม่แล้ว และหน้าจอ [พอร์ตเครื่องพิมพ์] จะแสดงขึ้นมา
7
คลิก [ปิด] [ปิด]

การเปลี่ยนชนิดและหมายเลขพอร์ต

หากมีการกำหนดค่าเครื่องให้ไม่ใช้ LPD หรือ RAW คุณต้องเปลี่ยนแปลงชนิดของพอร์ตบนคอมพิวเตอร์ให้เป็นโพรโทคอลที่สามารถใช้ได้บนเครื่อง
หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ต LPD หรือ RAW อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ตรงกับการตั้งบนเครื่อง
* คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชนิดหรือหมายเลขพอร์ตบนคอมพิวเตอร์สำหรับพอร์ต WSD
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
1
เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญชีของผู้ดูแลระบบ
2
คลิก [] (Start) [] (Settings) [อุปกรณ์] [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์]
หน้าจอ [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์] จะปรากฏขึ้นมา
3
คลิกโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของเครื่อง [Manage] [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]
หน้าจอคุณสมบัติโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะแสดงขึ้นมา
4
บนแท็บ [พอร์ต] ให้คลิก [กำหนดค่าพอร์ต]
หน้าจอ [กำหนดค่าพอร์ต] หรือหน้าจอ [กำหนดค่าตัวควบคุมพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน] จะแสดงขึ้นมา
5
กำหนดชนิดและหมายเลขพอร์ต
ใน [ประเภทโปรโตคอล] ให้เลือก [Raw] หรือ [LPR]
เมื่อเลือก [Raw] แล้ว ให้เปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ต
เมื่อเลือก [LPR] แล้ว ให้ใส่ "Ip" สำหรับ [เลขที่คิว]
6
คลิก [ตกลง] [ปิด]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
9C1Y-03F