การพิมพ์จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB (การพิมพ์สื่อข้อมูลหน่วยความจำ) (รุ่นแผงสัมผัส)

 
ด้วยการพิมพ์สื่อข้อมูลหน่วยความจำ คุณสามารถพิมพ์ไฟล์ PDF, JPEG และ TIFF ได้โดยตรงจากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่เสียบเข้ากับเครื่องโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณยังสามารถดูตัวอย่างไฟล์รูปภาพ JPEG และ TIFF บนแผงควบคุมก่อนพิมพ์อีกด้วย
ซึ่งสะดวกเมื่อพิมพ์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือพิมพ์จากอุปกรณ์ภายนอก
การเตรียมการที่จำเป็น
กำหนดการตั้งค่าเพื่อพิมพ์ข้อมูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB การเตรียมการเพื่อพิมพ์จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB (รุ่นแผงสัมผัส)
* ตามค่าเริ่มต้น LBP248x ไม่อนุญาตการพิมพ์
1
เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง การเสียบและการนำอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ออก
หากหน้าจอการทำงานของสื่อหน่วยความจำปรากฏขึ้น ให้กด [พิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำ] และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
2
ในแผงควบคุม ให้กด [พิมพ์สื่อบันทึก หน่วยความจำ] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
ไฟล์และโฟลเดอร์ของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB จะแสดงขึ้นมา
3
เลือกกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่จะพิมพ์ หน้าจอสำหรับการเลือกไฟล์ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB (รุ่นแผงสัมผัส)
คุณสามารถเลือกไฟล์จำนวนมาก
* เฉพาะไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเท่านั้นที่สามารถเลือกได้พร้อมกัน หากคุณย้ายโฟลเดอร์นั้น การเลือกไฟล์จะถูกยกเลิก
* คุณไม่สามารถเลือกทั้งไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ (ไฟล์ JPEG หรือ TIFF) ในเวลาเดียวกัน
4
กด [นำไปใช้]
หน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์สื่อข้อมูลหน่วยความจำจะแสดงขึ้นมา
5
กำหนดการตั้งค่าการพิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์สื่อข้อมูลหน่วยความจำ (รุ่นแผงสัมผัส)/การรับและการพิมพ์ I-Fax
6
กด [เริ่ม]
การพิมพ์จะเริ่มต้น
หากต้องการยกเลิกการพิมพ์ ให้ใช้แผงควบคุมเพื่อยกเลิกการพิมพ์ การยกเลิกการพิมพ์ด้วยแผงควบคุม
ใช้ [Status Monitor] เพื่อดูสถานะงานพิมพ์และรายการบันทึก การดูสถานะงานพิมพ์และรายการบันทึก
7
เมื่อการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ออก การนำอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ออก
9C1Y-042