[เลือก PDL (Plug and Play)]

ระบุภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้า (PDL) ที่จะใช้เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Plug and Play
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[เครือข่าย]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [เลือก PDL (Plug and Play)]
ระบุภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้า (PDL) ที่จะใช้เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายโดยใช้ Plug and Play
เมื่อเชื่อมต่อเครื่อง ให้เลือกจากรายการต่อไปนี้:
เมื่อเชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ UFR II: [UFR II]
เมื่อเชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ PCL6: [PCL6]
เมื่อเชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ PS: [PS]
[UFR II]
[PCL6]
[PS]*1
*1 อาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ตัวเลือกที่ติดตั้ง และการตั้งค่าอื่นๆ

[USB]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [เลือก PDL (Plug and Play)]
ระบุภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้า (PDL) ที่จะใช้เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยใช้ Plug and Play
เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเป็นเครื่องพิมพ์ ให้เลือกจากรายการต่อไปนี้:
เมื่อเชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ UFR II: [UFR II]
เมื่อเชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ PCL6: [PCL6]
เมื่อเชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ PS: [PS]
[UFR II]
[PCL6]
[PS]*1
*1 อาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ตัวเลือกที่ติดตั้ง และการตั้งค่าอื่นๆ
9C1Y-07L