[การตั้งค่าอีเมล]

ระบุการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์ I-Fax ที่ได้รับ
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[พิมพ์ทั้งสองด้าน]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [รับ] [การตั้งค่าอีเมล]
ระบุว่าจะใช้การพิมพ์แบบ 2 ด้านสำหรับ I-Fax ที่ได้รับหรือไม่
[ปิด]
[เปิด]

[ขนาดพิมพ์การรับ]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [รับ] [การตั้งค่าอีเมล]
เลือกขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ I-Fax ที่ได้รับ
[A4]
[LTR]
[LGL]
[FOOLSCAP/FOLIO (215.9x330.2 มม.)] หรือ [FOOLSCAP/FOLIO]
[OFICIO (215.9x317.5 มม.)] หรือ [OFICIO]
[LETTER (Government) (203.2x266.7 มม.)] หรือ [Government-LTR]
[LEGAL (Government) (203.2x330.2 มม.)] หรือ [Government-LGL]
[LEGAL (India) (215.0x345.0 มม.)] หรือ [India-LGL]
[FOOLSCAP (Australia) (206.0x337.0 มม.)] หรือ [AUS-FOOLSCAP]
[OFICIO (Brazil) (215.9x355.0 มม.)] หรือ [Brazil-OFICIO]
[OFICIO (Mexico) (215.9x341.0 มม.)] หรือ [Mexico-OFICIO]
9C1Y-07U