[การจัดการผู้ใช้]

ลงทะเบียนและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้เครื่อง
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[การตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการผู้ใช้]
ระบุ ID ของผู้จัดการระบบและ PIN ผู้จัดการระบบเพื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ
หากจำเป็น คุณยังสามารถระบุชื่อผู้ดูแลระบบได้อีกด้วย
ใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์เพื่อระบุข้อมูลอื่นๆ ของผู้ดูแลระบบ เช่น ที่อยู่อีเมล การตั้งค่า ID และ PIN ของแผนกสำหรับผู้ดูแลระบบ
* การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
[ID และ PIN ผู้จัดการระบบ]
[ID ผู้จัดการระบบ]
[PIN ผู้จัดการระบบ]
 
[ชื่อผู้จัดการระบบ]

[การจัดการ ID แผนก]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการผู้ใช้]
หากต้องการเพิ่มความปลอดภัยและจัดการการใช้ฟังก์ชันและต้นทุน ให้กำหนด ID แผนกให้กับผู้ใช้และกลุ่มที่ใช้เครื่อง การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และการจัดการกลุ่มด้วย ID ของแผนก (การจัดการ ID ของแผนก)
รุ่นแผงสัมผัส
[เปิดใช้งานการจัดการ ID แผนก]
[ปิด]
[เปิด]
[อนุญาตงานพิมพ์ (ID ที่ไม่รู้จัก)]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ลงทะเบียน/แก้ไข]
 
[การจัดการจำนวน]
 
รุ่น LCD ขาวดำ
ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานการจัดการ ID ของแผนกหรือไม่ หากต้องการลงทะเบียน ID ของแผนกและตรวจสอบการใช้งานตาม ID ของแผนก ให้ใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
[ปิด]
[เปิด]
9C1Y-080