[การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]

ตั้งค่าวันที่และเวลา และระบุการตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[การตั้งค่าวันที่/เวลา ปัจจุบัน]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
ตั้งค่าวันที่และเวลาของเครื่อง วันที่และเวลาที่ตั้งไว้นี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้ข้อมูลวันที่และเวลา การตั้งวันที่และเวลา
ก่อนที่จะกำหนดการตั้งค่านี้ ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกโซนเวลาที่ถูกต้องแล้ว [การตั้งค่าวันที่/เวลา]
* ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเวลาออมแสงไว้

[การตั้งค่าวันที่/เวลา]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
ตั้งค่าโซนเวลา (UTC*1) และเวลาออมแสงตามภูมิภาคที่ติดตั้งเครื่อง
*1 UTC (เวลามาตรฐานสากล) คือ เวลามาตรฐานสากลที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกภูมิภาคทั่วโลก การติดสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้ UTC ที่ตั้งค่าอย่างถูกต้อง
* ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ การตั้งค่า [การตั้งค่าวันที่/เวลา] อาจไม่แสดงขึ้นมา หรือเนื้อหาหรือการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกัน
* เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงโซนเวลา การตั้งค่าเวลาปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามโซนเวลา [การตั้งค่าวันที่/เวลา ปัจจุบัน]
* หากเปิดใช้งานเวลาออมแสง ให้ระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในการใช้เวลาออมแสง
[โซนเวลา]
[(UTC-12:00) เส้นแบ่งวันสากลฝั่งตะวันตก] ถึง [(UTC) เวลามาตรฐานสากล] ถึง [(UTC+14:00) เกาะคิริติมาส]
 
[การตั้งค่าการเลื่อนเวลาตามฤดูกาล]
[ปิด]
[เปิด]
[เริ่ม]: เดือน, สัปดาห์, วัน
[สิ้นสุด]: เดือน, สัปดาห์, วัน

[รูปแบบวันที่]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
ตั้งค่าลำดับในการแสดงปี, เดือน และวัน
* ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ การตั้งค่า [รูปแบบวันที่] อาจไม่พร้อมใช้งาน หรือเนื้อหาหรือการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกัน
[ปี เดือน/วัน]
[เดือน/วัน/ปี]
[วัน/เดือน ปี]

[รูปแบบเวลา]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
ตั้งค่ารูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงสำหรับเวลาที่แสดงผล
[12 ชั่วโมง (AM/PM)]
[24 ชั่วโมง]

[เวลารีเซ็ตอัตโนมัติ]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
หากไม่ใช้แผงควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนด ฟังก์ชันที่ชื่อว่า “เวลารีเซ็ตอัตโนมัติ” จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ การตั้งค่านี้เป็นการระบุว่าต้องการยกเลิกการรีเซ็ตอัตโนมัติหรือไม่
หากคุณเปิดใช้งานการรีเซ็ตอัตโนมัติ คุณจะสามารถตั้งเวลาเพื่อให้ระบบรีเซ็ตอัตโนมัติทำงานหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
* นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าจอที่แสดงหลังจากที่มีการรีเซ็ตอัตโนมัติ [ฟังก์ชันหลังจากรีเซ็ตอัตโนมัติ]
รุ่นแผงสัมผัส
[ตั้งค่าฟังก์ชันนี้]
[ปิด]
[เปิด]
[ตั้งเวลา]
1 ถึง 2 ถึง 9 (นาที)
 
รุ่น LCD ขาวดำ
0 (ปิด)
1 ถึง 2 ถึง 9 (นาที)
สถานการณ์ที่การรีเซ็ตอัตโนมัติจะไม่ทำงาน
เมื่อไฟ ข้อผิดพลาด บนแผงควบคุมกำลังกะพริบ แผงควบคุม
เมื่อหน้าจอ [เมนู] หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด*1 แสดงขึ้นบนแผงควบคุม
เมื่อกำลังดำเนินการประมวลผลบางอย่างอยู่ (เช่น การพิมพ์)
*1 การรีเซ็ตอัตโนมัติจะทำงานสำหรับข้อความบางอย่าง

[ฟังก์ชันหลังจากรีเซ็ตอัตโนมัติ]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
ตั้งค่าหน้าจอที่แสดงขึ้นมาหลังจากการรีเซ็ตอัตโนมัติ
หากต้องการดูหน้าจอที่ระบุ ให้ตั้งค่าเป็น[ฟังก์ชันเริ่มต้น] ระบุหน้าจอที่แสดงใน [หน้าจอเริ่มต้นหลังจากการเริ่มต้นระบบ/การคืนค่า] [หน้าจอเริ่มต้นหลังจากการเริ่มต้นระบบ/การคืนค่า] หรือ [หน้าจอเริ่มต้นหลังจากการเริ่มต้น/การนำกลับคืน]
หากต้องการแสดงหน้าจอสำหรับฟังก์ชันที่กำลังใช้ก่อนการรีเซ็ตอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าเป็น [ฟังก์ชันที่เลือก]
[ฟังก์ชันเริ่มต้น]
[ฟังก์ชันที่เลือก]

[เวลาพักอัตโนมัติ]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
ตั้งเวลาให้เครื่องเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ การลดการใช้พลังงาน (โหมดสลีป)
* แนะนำให้ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ถึง 120 (นาที)

[ตั้งเวลาพักอัตโนมัติรายวัน]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
กำหนดค่าเพื่อให้เครื่องเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติ ณ เวลาที่ระบุ การลดการใช้พลังงาน (โหมดสลีป)
รุ่นแผงสัมผัส
[ตั้งค่าฟังก์ชันนี้]
[ปิด]
[เปิด]
(0:00 ถึง 12:59 AM/PM)
 
รุ่น LCD ขาวดำ
[ปิด]
 
[เปิด]
(0:00 ถึง 12:59 AM/PM)

[การตั้งค่าเวลาออกจากโหมดสลีป]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน]
กำหนดค่าเพื่อให้เครื่องออกจากโหมดสลีปโดยอัตโนมัติ ณ เวลาที่ระบุ การลดการใช้พลังงาน (โหมดสลีป)
รุ่นแผงสัมผัส
[ตั้งค่าฟังก์ชันนี้]
[ปิด]
[เปิด]
(0:00 ถึง 12:59 AM/PM)
 
รุ่น LCD ขาวดำ
[ปิด]
 
[เปิด]
(0:00 ถึง 12:59 AM/PM)
9C1Y-070