การตั้งค่า

หลังจากติดตั้งเครื่องแล้ว ให้กำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อเปิดใช้งานการใช้ฟังก์ชันต่างๆ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 คือการตั้งค่าเครื่อง
ขั้นตอนที่ 3 คือการตั้งค่าสำหรับการใช้เครื่องจากคอมพิวเตอร์ กำหนดการตั้งค่านี้สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ใช้เครื่องนี้
ขั้นตอนที่ 1
เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก หน้าจอ (คู่มือการตั้งค่า) สำหรับการตั้งค่ารายการที่จำเป็นสำหรับการใช้เครื่องจะปรากฏขึ้น ให้กำหนดการตั้งค่าโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 2
กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่รวมอยู่ในคู่มือการตั้งค่า
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้คู่มือการตั้งค่า ให้ทำการเชื่อมต่อในระหว่างขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่ 3
ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้เครื่องและโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูหัวข้อต่อไปนี้ด้วย

การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการจัดเตรียมมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมเครือข่าย ตรวจสอบตัวอย่างมาตรการที่คุณสามารถใช้กับเครื่องได้
มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
การตรวจสอบฟังก์ชันที่มีอยู่
ฟังก์ชันที่มีอยู่ในเครื่องจะแตกต่างกันไปตามรุ่น ตรวจสอบฟังก์ชันที่มีอยู่ในรุ่นของคุณ
ฟังก์ชันและตัวเลือกที่รองรับ
การกำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่อง
อาจจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับแต่ละฟังก์ชัน โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้:
การเตรียมการพิมพ์
การเตรียมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การนำเข้าข้อมูลการตั้งค่าจากเครื่องอื่น
คุณสามารถแชร์ข้อมูลการตั้งค่ากับเครื่องอื่นเพื่อประหยัดเวลาในการกำหนดการตั้งค่า คุณสามารถส่งออกข้อมูลจากเครื่องอื่นในรุ่นเดียวกันไปยังคอมพิวเตอร์ และนำเข้าข้อมูลนั้นไปยังเครื่องเพื่อแชร์การตั้งค่า
การนำเข้าและการส่งออกการตั้งค่า
9C1Y-011