การตรวจสอบรายการที่สามารถกำหนดค่าบนเครื่องและการตั้งค่าของรายการเหล่านั้น

คุณสามารถพิมพ์รายการข้อมูลผู้ใช้และรายการข้อมูลผู้จัดการระบบเพื่อตรวจสอบรายการที่สามารถกำหนดค่าบนเครื่องและการตั้งค่าของรายการเหล่านั้นได้
การพิมพ์และการดูรายงานและรายการ
รายการข้อมูลผู้ใช้
แสดงการตั้งค่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
รายการข้อมูลของผู้จัดการระบบ
แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
9C1Y-0AW