การพิมพ์และการดูรายงานและรายการ

คุณสามารถพิมพ์และดูรายงานและรายการต่างๆ รวมถึงการใช้งานเครื่องและการตั้งค่า
การพิมพ์รายงานและรายการแบบ 2 ด้าน
รายงานและรายการจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษด้านเดียวตามค่าเริ่มต้น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้พิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้านได้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์รายงานหรือรายการ

ชนิดของรายงานและรายการ

รายงานการใช้งานเครื่อง
คุณสามารถพิมพ์และดูรายงานต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่อง รวมถึงการใช้พลังงานและสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง:
รายงาน Eco
จะแสดงจำนวนหน้าที่พิมพ์และการใช้พลังงานต่อเดือน คุณสามารถดูวิธีการประหยัดกระดาษและพลังงานโดยอิงจากข้อมูลนี้
รายงานสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง
จะแสดงสถานะของวัสดุสิ้นเปลืองที่ติดตั้งในเครื่อง
รายการแบบอักษร PCL
จะแสดงแบบอักษรที่มีอยู่ในโหมด PCL
รายการแบบอักษร PS (LBP248x / LBP246dw)
จะแสดงแบบอักษรที่มีอยู่ในโหมด PS
รายงานบันทึกการใช้งานตลับผงหมึก
จะแสดงบันทึกการใช้งานตลับผงหมึก
รายงานการจัดการ ID ของแผนก
จะแสดงจำนวนหน้าที่พิมพ์และการใช้งานอื่นๆ สำหรับ ID ของแผนกแต่ละแผนกเมื่อเปิดใช้งานการจัดการ ID ของแผนก
รายการการตั้งค่า
คุณสามารถพิมพ์และดูรายการต่อไปนี้ซึ่งสรุปข้อมูลการลงทะเบียนและการตั้งค่าของเครื่อง:
รายการข้อมูลผู้ใช้
จะแสดงหมายเลขลำดับประจำสินค้าและข้อมูลอื่นๆ ของเครื่อง ตลอดจนการตั้งค่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
รายการข้อมูลของผู้จัดการระบบ
จะแสดงหมายเลขลำดับประจำสินค้าและข้อมูลอื่นๆ ของเครื่อง ตลอดจนการตั้งค่าที่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
รายการนโยบาย IPSec
จะแสดงการตั้งค่าของนโยบาย IPSec ที่ลงทะเบียนไว้ในเครื่อง

การพิมพ์รายงานและรายการ

พิมพ์รายงานและรายการโดยใช้แผงควบคุม คุณไม่สามารถพิมพ์รายงานและรายการเหล่านี้โดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อพิมพ์รายงานและรายการต่อไปนี้:
รายงานการจัดการ ID ของแผนก
รายการข้อมูลของผู้จัดการระบบ
รายการนโยบาย IPSec
 

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงควบคุม ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [รายงานการจ่ายออก] [รายการพิมพ์]
หน้าจอ [รายการพิมพ์] จะปรากฏขึ้นมา
3
เลือกรายงานหรือรายการเพื่อพิมพ์
หน้าจอยืนยันกระดาษที่พร้อมสำหรับพิมพ์จะปรากฏขึ้น
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [เข้าสู่ระบบ] ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
4
ตรวจสอบว่ากระดาษที่สามารถพิมพ์ได้ถูกใส่ไว้ในเครื่อง แล้วกด [เริ่ม]
รายงานหรือรายการจะถูกพิมพ์ออกมา
 

รุ่น LCD ขาวดำ

1
ในแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
2
กด [รายงานการจ่ายออก]    [รายการพิมพ์]  
3
เลือกรายงานหรือรายการเพื่อพิมพ์
หน้าจอยืนยันกระดาษที่พร้อมสำหรับพิมพ์จะปรากฏขึ้น
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
4
ตรวจสอบว่ากระดาษที่สามารถพิมพ์ได้ถูกใส่ไว้ในเครื่อง เลือก [ใช่] แล้วกด
รายงานหรือรายการจะถูกพิมพ์ออกมา
9C1Y-06J