Thay đổi cài đặt in Báo cáo và Danh sách

Báo cáo và danh sách được in trên giấy trên một mặt theo mặc định. Bạn có thể thay đổi cài đặt để in trên cả hai mặt.
Sử dụng bảng điều khiển để cấu hình các cài đặt. Bạn không thể cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Trên bảng điều khiển, nhấn [Menu] trong màn hình [Home]. Màn hình [Home]
2
Nhấn [Báo Cáo Xuất Ra] [Cài Đặt Báo Cáo].
Màn hình [Cài Đặt Báo Cáo] được hiển thị.
3
Nhấn [Cài Đặt Mặc Định cho Báo Cáo Xuất Ra].
Màn hình [Cài Đặt Mặc Định cho Báo Cáo Xuất Ra] được hiển thị.
4
Đặt [In 2 Mặt] thành [Bật], và nhấn [Áp Dụng].
 

Mẫu LCD Đen Trắng

1
Trên bảng điều khiển, chọn [Menu] trong màn hình [Home] và nhấn . Màn hình [Home]
2
Nhấn [Báo Cáo Xuất Ra]    [Cài Đặt Báo Cáo]  .
Màn hình [Cài Đặt Báo Cáo] được hiển thị.
3
Chọn [Cài Đặt Mặc Định cho Báo Cáo Xuất Ra] và nhấn .
Màn hình [Cài Đặt Mặc Định cho Báo Cáo Xuất Ra] được hiển thị.
4
Nhấn [In 2 Mặt]    [Bật]  .
9C20-06K