Các Mục Menu Cài Đặt

Phần này mô tả các mục khả dụng trong menu cài đặt được hiển thị khi bạn nhấn vào [Menu] trong màn hình [Home] trên bảng điều khiển.
Từ menu cài đặt, bạn có thể chạy các chức năng và sửa đổi các cài đặt theo môi trường vận hành hoặc cách sử dụng của máy.
Bạn cần có quyền quản trị viên để xem hoặc thay đổi một số cài đặt. Cũng cần lưu ý rằng bạn có thể phải khởi động lại máy để các cài đặt đã thay đổi có hiệu lực.
Hỗ Trợ Nhập Và Xuất Dữ Liệu Cài Đặt
Các mục menu cài đặt có thể được sử dụng với các chức năng Nhập và Xuất để thường xuyên sao lưu cài đặt của bạn hoặc chia sẻ với các máy khác.
Vui lòng xem danh sách này để biết các cài đặt nào có thể được nhập và xuất.
Các Cài Đặt Có Thể Được Nhập Và Xuất

Xem Thêm

Nếu Màn Hình Đăng Nhập Xuất Hiện
Nếu ID Người Quản Lý Hệ Thống đã được đặt, màn hình đăng nhập có thể xuất hiện khi chọn một số mục. Một khi bạn nhập thông tin cần thiết và đăng nhập được xác thực, bạn có thể xem hoặc thay đổi các cài đặt.
Đăng Nhập vào Máy
Nếu Phải Khởi Động Lại Máy
Sau khi thay đổi các cài đặt, hãy khởi động lại máy.
Khởi Động Lại Máy
Các Cài Đặt Không Có Trong Menu
Các mục Cài Đặt Giấy xuất hiện khi bạn nhấn vào [Cài Đặt Giấy] trong màn hình [Home].
Chỉ Định Khổ Giấy và Loại Giấy
Đối với mẫu bảng cảm ứng, các mục điều chỉnh âm lượng xuất hiện khi bạn nhấn phím Âm Lượng ().
Điều Chỉnh Âm Lượng
Cấu Hình Các Cài Đặt Từ Remote UI
Các mục trong menu cài đặt cũng có thể được chỉ định từ máy tính bằng cách sử dụng Remote UI. Trong Remote UI, chỉ định các cài đặt từ [Settings/Registration] trong trang Cổng thông tin.
Các mục có thể được chỉ định trong [Settings/Registration] của Remote UI gần giống với các mục trong menu cài đặt bảng điều khiển, nhưng cũng có mục chỉ có thể được chỉ định từ bảng điều khiển hoặc chỉ từ Remote UI. Cũng lưu ý rằng một số tên mục sẽ khác nhau trong Remote UI.
Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)
Kiểm Tra Các Cài Đặt
Bạn có thể kiểm tra danh sách các cài đặt hiện tại bằng cách in chúng ra.
In và Xem Báo cáo và Danh sách
9C20-06W