Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây Bằng Cách Nhập Mã PIN (Chế Độ Mã PIN WPS)

Khi bộ định tuyến mạng LAN không dây hỗ trợ chế độ mã PIN WPS, bạn có thể thiết lập kết nối bằng cách đăng ký mã PIN được tạo trên máy với bộ định tuyến mạng LAN không dây. Sử dụng máy tính để đăng ký mã PIN.
Bạn cần có quyền quản trị viên để kết nối với mạng LAN không dây.

Mẫu Bảng Cảm ứng

Chuẩn Bị Cần thiết
Truy cập bộ định tuyến mạng LAN không dây từ máy tính, và cho phép đăng ký mã PIN WPS.
* Để biết chi tiết về cách đăng ký mã PIN WPS, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến mạng LAN không dây của bạn.
1
Trên bảng điều khiển, nhấn [Cài Đặt Mạng LAN Không Dây] trong màn hình [Home]. Màn hình [Home]
Màn hình [Chọn Mạng] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [Đăng Nhập]. ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
Nếu thông báo [Bạn có muốn bật LAN không dây?] xuất hiện, hãy nhấn [Có].
Nếu thông báo [Không thể tìm thấy điểm truy cập.] xuất hiện, hãy nhấn [Đóng].
2
Nhấn [Kết Nối Khác].
3
Nhấn [Chế Độ Mã PIN WPS].
Mã PIN được tạo.
Khi màn hình này được hiển thị, bạn phải đăng ký mã PIN WPS với bộ định tuyến mạng LAN không dây trong vòng 10 phút.
4
Truy cập bộ định tuyến mạng LAN không dây từ máy tính, và đăng ký mã PIN WPS cho bộ định tuyến.
5
Khi [Đã kết nối.] xuất hiện trên bảng điều khiển, hãy nhấn [Đóng].
Khi máy được kết nối với mạng LAN không dây, [] xuất hiện trên màn hình [Home] và màn hình của từng chức năng.
6
Chờ vài phút.
Theo mặc định, địa chỉ IP được đặt tự động.
Để sử dụng một địa chỉ IP cụ thể, hãy đặt địa chỉ này theo cách thủ công.
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv4
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv6
Nếu Thông Báo Lỗi Xuất Hiện Trong Quá Trình Thao Tác Và Không Thể Thiết Lập Kết Nối
Nhấn [Đóng], và lặp lại quy trình bắt đầu từ Bước 2.

Mẫu LCD Đen Trắng

Chuẩn Bị Cần thiết
Truy cập bộ định tuyến mạng LAN không dây từ máy tính, và cho phép đăng ký mã PIN WPS.
* Để biết chi tiết về cách đăng ký mã PIN WPS, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến mạng LAN không dây của bạn.
1
Trên bảng điều khiển, chọn [CĐặt Mạng LAN Ko Dây] trong màn hình [Home] và nhấn . Màn hình [Home]
Màn hình [Chọn Mạng] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn . ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
Nếu thông báo [Bật LAN không dây?] xuất hiện, hãy chọn [Có] và nhấn .
Nếu thông báo [Không thể tìm thấy điểm truy cập.] xuất hiện, hãy nhấn .
2
Chọn [Kết Nối Khác] và nhấn .
3
Chọn [Chế Độ Mã PIN WPS] và nhấn .
Mã PIN được tạo.
Khi màn hình này được hiển thị, bạn phải đăng ký mã PIN WPS với bộ định tuyến mạng LAN không dây trong vòng 10 phút.
4
Truy cập bộ định tuyến mạng LAN không dây từ máy tính, và đăng ký mã PIN WPS cho bộ định tuyến.
5
Khi [Đã kết nối] xuất hiện trên bảng điều khiển, hãy nhấn .
Khi máy được kết nối với mạng LAN không dây, [] sẽ xuất hiện trên màn hình [Home].
6
Chờ vài phút.
Chờ vài phút. Theo mặc định, địa chỉ IP được đặt tự động.
Để sử dụng một địa chỉ IP cụ thể, hãy đặt địa chỉ này theo cách thủ công.
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv4
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv6
Nếu Thông Báo Lỗi Xuất Hiện Trong Quá Trình Thao Tác Và Không Thể Thiết Lập Kết Nối
Nhấn , và lặp lại quy trình bắt đầu từ Bước 2.
9C20-019