Cài Đặt Phần Mềm và Trình Điều Khiển Cho Máy Tính

Cài đặt phần mềm và trình điều khiển có liên quan cho máy tính sẽ sử dụng các chức năng của máy.
Cài đặt bất kỳ tùy chọn nào cho máy trước khi cài đặt phần mềm và trình điều khiển.
Quy Trình Cài Đặt
Kiểm tra môi trường vận hành thông qua trang web Canon cho quốc gia/khu vực của bạn, tải xuống và cài đặt phần mềm và trình điều khiển mới nhất.
https://global.canon/en/support/
* Nếu máy được cung cấp kèm theo đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM, bạn cũng có thể sử dụng đĩa này để cài đặt phần mềm và trình điều khiển.
Để biết chi tiết về phương pháp cài đặt, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng của phần mềm hoặc trình điều khiển tại trang web hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
https://oip.manual.canon/
Chú Ý Và Hạn Chế
Môi Trường Vận Hành
Tùy thuộc vào hệ điều hành, máy tính của bạn có thể không hỗ trợ một số phần mềm hoặc trình điều khiển. Để biết thông tin mới nhất về các hệ điều hành được hỗ trợ, vui lòng xem trang web Canon.
https://global.canon/en/support/
Tùy thuộc vào mẫu máy và môi trường sử dụng, một số chức năng của phần mềm hoặc trình điều khiển có thể không khả dụng.
Khi Cài Đặt Tường Lửa Của Máy Được Cấu Hình
Máy tính sẽ được sử dụng với máy phải được phép giao tiếp với máy. Nếu máy tính không được phép giao tiếp với máy, bạn sẽ không thể cài đặt phần mềm và trình điều khiển hoặc sử dụng các chức năng của máy. Cài Đặt Tường Lửa
Nếu Địa Chỉ IP Của Máy Được Thay Đổi Sau Khi Cài Đặt Trình Điều Khiển Máy In
Trong Windows, bạn phải thêm một cổng mới. Định Cấu Hình Cổng Máy In (Windows) 
Nếu bạn không biết cổng nào đang được sử dụng, hãy xem các mục sau đây:
Xem Cổng Máy In
Trong macOS, bạn phải đăng ký lại máy trên máy Mac. Để biết chi tiết về việc đăng ký máy, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trình điều khiển tại trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
https://oip.manual.canon/
* Nếu bạn đang sử dụng DHCP để tự động lấy địa chỉ IP của máy, địa chỉ IP có thể được thay đổi tự động.
Sử Dụng Các Chức Năng Của Máy Mà Không Cài Đặt Phần Mềm Hoặc Trình Điều Khiển (macOS)
Bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn AirPrint được tích hợp trong macOS để in dữ liệu từ máy tính mà không cần cài đặt phần mềm hoặc trình điều khiển. Sử Dụng Ứng Dụng AirPrint Để In Dữ Liệu
9C20-01Y