Định Cấu Hình Cổng Máy In (Windows)

Nếu địa chỉ IP của máy đã thay đổi hoặc máy in đã được thêm vào trong Windows, bạn có thể không in được từ máy tính. Trong trường hợp này, hãy sử dụng trình điều khiển máy in để thêm cổng mới.
Ngoài ra, bạn không thể in từ máy tính khi số cổng của trình điều khiển máy in khác với số cổng của cài đặt máy. Trong trường hợp này, hãy thay đổi cài đặt trên trình điều khiển máy in để phù hợp với cài đặt của máy.

Thêm Cổng

Mỗi máy tính cần có quyền quản trị.
Chuẩn Bị Cần thiết
Chuẩn bị thông tin của địa chỉ IP hoặc tên DNS (tên máy chủ) của máy và giữ ở gần. Kiểm Tra Trạng Thái Mạng Và Cài Đặt
1
Đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên.
2
Nhấp vào [] (Start) [] (Settings) [Thiết bị] [Máy in và máy quét].
Màn hình [Máy in và máy quét] được hiển thị.
3
Nhấp vào trình điều khiển máy in của máy [Manage] [Printer properties].
Màn hình thuộc tính trình điều khiển máy in được hiển thị.
4
Trên thẻ [Ports], nhấp vào [Add Port].
Màn hình [Cổng Máy in] được hiển thị.
5
Thêm cổng mới.
1
Chọn [Standard TCP/IP Port] và nhấp vào [New Port].
Màn hình [Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard] được hiển thị.
2
Nhấp vào [Next].
3
Nhập địa chỉ IP hoặc tên DNS (tên máy chủ), sau đó nhấp vào [Next].
Tên cổng được nhập tự động, vì vậy hãy thay đổi tên cổng, nếu cần.
Khi [Additional port information required] Xuất Hiện
Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Để đặt [Device Type], hãy chọn [Canon Network Printing Device with P9100] trong [Standard].
6
Nhấp vào [Hoàn tất].
Cổng mới được thêm vào, và màn hình [Cổng Máy in] được hiển thị.
7
Nhấp vào [Close] [Close].

Thay Đổi Loại Cổng Và Số Cổng

Nếu máy được định cấu hình để không sử dụng LPD hoặc RAW, bạn phải thay đổi loại cổng trên máy tính thành giao thức có thể sử dụng trên máy.
Nếu số cổng LPD hoặc RAW đã được thay đổi, các cài đặt trên máy tính có thể phải thay đổi để phù hợp với cài đặt trên máy.
* Bạn không cần thay đổi loại hoặc số cổng trên máy tính cho cổng WSD.
Mỗi máy tính cần có quyền quản trị.
1
Đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên.
2
Nhấp vào [] (Start) [] (Settings) [Thiết bị] [Máy in và máy quét].
Màn hình [Máy in và máy quét] được hiển thị.
3
Nhấp vào trình điều khiển máy in của máy [Manage] [Printer properties].
Màn hình thuộc tính trình điều khiển máy in được hiển thị.
4
Trên thẻ [Ports], nhấp vào [Configure Port].
Màn hình [Configure Port] hoặc màn hình [Configure Standard TCP/IP Port Monitor] được hiển thị.
5
Đặt loại cổng và số cổng.
Trong [Loại Giao Thức], chọn [Raw] hoặc [LPR].
Khi [Raw] được chọn, hãy thay đổi số cổng.
Khi [LPR] được chọn, hãy nhập "Ip" cho [Queue Name].
6
Nhấp vào [OK] [Close].
Cài đặt này được áp dụng.
9C20-03F