Không Thể In (Mạng LAN Có Dây)

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các mục bên dưới.
Cổng Máy In Của Máy Tính Có Được Cấu Hình Chính Xác Không? (Windows)
Thay đổi các cài đặt nếu chúng chưa được cấu hình chính xác. Nếu không có cổng khả dụng, hãy thêm cổng mới.
Xem Cổng Máy In
Định Cấu Hình Cổng Máy In (Windows)
Bạn Có Thể Truy Cập Remote UI Không?
Nếu bạn không thể truy cập Remote UI, các cài đặt tường lửa của máy có thể không chính xác, ngăn cản giao tiếp với máy tính.
Sử dụng quy trình sau đây để tắt các cài đặt tường lửa với bảng điều khiển, sau đó sử dụng Remote UI để cấu hình lại tường lửa.
Bạn cần có quyền quản trị. Máy phải được khởi động lại để áp dụng các cài đặt.
Mẫu Bảng Cảm ứng
1
Tắt cài đặt tường lửa.
Để Tắt Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4
Màn hình [Home] trên bảng điều khiển [Menu] [Sở thích] [Mạng] [Cài Đặt Tường Lửa] [Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4] [Bộ Lọc Gửi] hoặc [Bộ Lọc Nhận] [Tắt] [Áp Dụng] Khởi động lại máy.
Để Tắt Bộ Lọc Địa Chỉ IPv6
Màn hình [Home] trên bảng điều khiển [Menu] [Sở thích] [Mạng] [Cài Đặt Tường Lửa] [Bộ Lọc Địa Chỉ IPv6] [Bộ Lọc Gửi] hoặc [Bộ Lọc Nhận] [Tắt] [Áp Dụng] Khởi động lại máy.
Để Tắt Bộ Lọc Địa Chỉ MAC
Màn hình [Home] trên bảng điều khiển [Menu] [Sở thích] [Mạng] [Cài Đặt Tường Lửa] [Bộ Lọc Địa Chỉ MAC] [Bộ Lọc Gửi] hoặc [Bộ Lọc Nhận] [Tắt] [Áp Dụng] Khởi động lại máy.
2
Cấu hình tường lửa chính xác. Cài Đặt Tường Lửa
Mẫu LCD Đen Trắng
1
Tắt cài đặt tường lửa.
Để Tắt Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4
Màn hình [Home] trên bảng điều khiển  [Menu]    [Sở thích]     [Mạng]   [Cài Đặt Tường Lửa]    [Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4]    [Bộ Lọc Gửi] hoặc [Bộ Lọc Nhận]    [Tắt]    Khởi động lại máy.
Để Tắt Bộ Lọc Địa Chỉ IPv6
Màn hình [Home] trên bảng điều khiển  [Menu]    [Sở thích]     [Mạng]   [Cài Đặt Tường Lửa]    [Bộ Lọc Địa Chỉ IPv6]    [Bộ Lọc Gửi] hoặc [Bộ Lọc Nhận]    [Tắt]    Khởi động lại máy.
Để Tắt Bộ Lọc Địa Chỉ MAC
Màn hình [Home] trên bảng điều khiển  [Menu]    [Sở thích]     [Mạng]   [Cài Đặt Tường Lửa]    [Bộ Lọc Địa Chỉ MAC]    [Bộ Lọc Gửi] hoặc [Bộ Lọc Nhận]    [Tắt]    Khởi động lại máy.
2
Cấu hình tường lửa chính xác. Cài Đặt Tường Lửa
Cài Đặt Lại Trình Điều Khiển Máy In
Gỡ cài đặt trình điều khiển đã cài đặt, sau đó cài đặt lại.
Để biết chi tiết về cách gỡ cài đặt và cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trình điều khiển tại trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
https://oip.manual.canon/
Bạn Có Đang Sử Dụng Phần Mềm Thường Trú Không?
Nếu bạn đang sử dụng phần mềm thường trú, chẳng hạn như phần mềm bảo mật, hãy tắt phần mềm đó rồi thử in.
Bạn Có Thể In Từ Một Máy Tính Khác Trong Mạng Không?
Nếu bạn không thể in từ một máy tính khác, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc đại diện cung cấp dịch vụ của bạn. Nếu Sự Cố Vẫn Tiếp Diễn
9C20-0AE