הדפסה ממחשב

זה מסביר את ההליך הבסיסי להדפסה והגדרת הגדרות מנהל ההתקן של המדפסת.
הערה
בעת שימוש במכשיר המחובר דרך יציאה WSD, הפעל את [שימוש בהדפסת WSD] במכשיר.
1.
פתח מסמך באפליקציה ← הצג את מסך ההדפסה.
2.
בחר את המכשיר שבו אתה משתמש ← לחץ על [העדפות].
בהתאם לאפליקציה, ייתכן ו-[העדפות] ייקראו "מאפייני מדפסת" או "מאפיינים".
3.
במסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן, הגדר את הפריטים הדרושים.
במידת הצורך, החלף גיליונות והגדר הגדרות רלוונטיות.
הערה
אם הפונקציה שבה ברצונך להשתמש אינה מוצגת במסך הגדרות ההדפסה, הגדר את הגדרות ההדפסה לאחר הפעלת פונקציות ההתקן על ידי קבלת מידע על המכשיר וכו'.
4.
לחץ על [אישור].
5.
במסך ההדפסה, לחץ על [הדפסה] או [אישור].

נושאים קשורים