> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Отпечатаният баркод не може да се прочете
439Y-0F8

Отпечатаният баркод не може да се прочете

Възможно е малък баркод или баркод, съдържащ плътни линии, да не може да се прочете.
Уголемете баркода.
Ако посоката на линиите в баркода е перпендикулярна на посоката на изкарване на хартията, завъртете изображението на 90 градуса, за да направите линиите паралелни на посоката на изкарване на хартията.
Ако проблемът продължи и след извършване на горното действие, сменете режима, като използвате [Barcode Adjustment Mode] в драйвера за принтера. Ефектът на подобрение е най-слаб с [Mode 1] и най-силен с [Mode 5]. Опитайте регулиране, като започнете с [Mode 1].
[Finishing] раздел  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Изберете режима
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако ефектът на подобрение е по-силен, наситеността на печата става по-ниска.
[Barcode Adjustment Mode] може да не се показва в зависимост от настройките на драйвера на принтера. За информация как да го покажете, вижте ръководствата за съответните драйвери в уеб сайта с онлайн ръководства.
Ако [Barcode Adjustment Mode] е посочено, настройката <Корекция размаз. на изобр.> е дезактивирана. Освен това посочването на [Mode 4] или [Mode 5] води до по-бавно печатане.