> Съобщения и кодове за грешки > Контрамерки при всяко от съобщенията за грешка
439Y-035

Контрамерки при всяко от съобщенията за грешка

Проверете следното, за да откриете възможните причини и решения за всяко съобщение.
Ако не можете да изпратите факс, паметта е пълна или възникнат проблеми при работа, се извежда съобщение на дисплея.
Може би се използва касета, която е фалшива или не е Canon. Количеството в касетата не може да се покаже правилно.
Възникна грешка при проверка на сертификат.
Черно-бялото копиране е ограничено. Налично е само цветно копиране.
Черно-белият печат е ограничен. Наличен е само цветен печат.
Не е възможен анализ на сертификата на сървъра за автентикация.
Не може да се променя типът на дестинациите, регистрирани към група.
Точката за достъп не може да бъде открита.
Не може да се извърши печатане. Може да е поставена касета, която не е на Canon или е фалшива.
Невъзможно отпечатване на получените данни.
Факсът не може да се получи. Уверете се, че е изпратен правилно от подателя.
Изображението не може да се разпознае.
Не може да се изпраща, защото е зададена повече от една дестинация.
Не може да се задават групови дестинации или няколко дестинации едновременно.
Не може да се задават групови дестинации със затворена слушалка.
Тези настройки не може да се използват. Изпращането до зададената дестинация е ограничено.
Грешка в комуникацията с касетата: Възможно е използваната касета да е фалшива или да не е Canon.
Грешка в комуникацията с касетата. Не може да се извърши печатане. Може да е поставена касета, която не е на Canon или е фалшива.
Променете паролата за автентикация.
Проверете настройките за автентикация.
Цветното копиране е ограничено. Налично е само черно-бяло копиране.
Цветният печат е ограничен. Наличен е само черно-бял печат.
Копирането е ограничено.
Невъзможно свързване.
Свързването е неуспешно. Проверете PSK настройките.
Невъзможно свързване. Достигнат е максималният брой устройства, които могат да се свързват към точката за достъп.
Невъзможно свързване с помощта на лесна връзка чрез PC. Устройството ще се рестартира.
Невъзможно свързване чрез безжична LAN. Изключете и включете главното захранване, след което конфигурирайте настройките отново.
Невъзможно свързване чрез WPS. Изчакайте малко, след което конфигурирайте настройките отново.
Откриването на връзки от безжични устройства е неусп.
Не може да се извърши почистване.
Не може да се извърши корекция.
Не може да се извърши удостоверяване „Отворена система“. Проверете настройките за WEP.
Не може да се извърши удостоверяване „Споделен ключ“. Проверете настройките за WEP.
Директната връзка е прекъсната.
Лесната връзка чрез PC прекъсна поради таймаут Устройството ще се рестартира.
Край на експл. живот на касета.
Факсът е ограничен.
Грешка при автентикация на Google Отпеч. в облак
Комуникац. грешка на Google Отпечатване в облак
Заред. хартия.
Ниско ниво на касетата
Паметта е пълна (Защитен печат)
Паметта е пълна (Пропускане на грешка)
Печатът от запаметяващ носител е ограничен.
Няма отговор от дестинацията.
Няма отговор от хоста.
Заседнала хартия.
Несъответствие на формат хартия и н-ки
Подгответе касетата.
Отпечатването е ограничено.
Отдалеченото сканиране е ограничено.
Сканирането е ограничено.
Задайте правилната информация за автентикация.
Задайте информацията, необходима за автентикация.
Задаването и регистрирането на нови дестинации е ограничено.
Сертификатът на сървъра за автентикация е изтекъл.
Сертификатът на сървъра за автентикация е грешен.
Компютърът е ограничен.
Факс номерът има твърде много цифри.
Паметта е пълна.
Паметта е пълна. Въведете настройките за типа оригинал отново.
Паметта е пълна. Сканирането ще бъде отменено. Искате ли да отпечатате?
Броят на въведените знаци е неправилен или са използвани невалидни знаци.
USB паметта е ограничена.
WEP не е зададен правилно. Проверете WEP настройките.
Използвайте отдалечен потребителски интерфейс за задаване на необходимата информация за удостоверяване.