> Thông báo và mã lỗi > Biện Pháp Xử Lý cho Mã Lỗi
6SHS-00J

Biện Pháp Xử Lý cho Mã Lỗi

Kiểm tra những điều sau đây để tìm ra nguyên nhân và giải pháp có thể có cho từng mã lỗi.
Nếu xảy ra lỗi như khi in không thành công hoặc khi bạn không thể gửi hoặc nhận fax hay bản gốc đã quét, một mã lỗi tương ứng sẽ hiển thị trong bảng báo cáo hoặc trên màn hình nhật ký công việc dưới dạng số có ba chữ số.
Để biết cách in một báo cáo lỗi và thông tin trong báo cáo  
Để biết chi tiết về màn hình nhật ký công việc  

#001 đến #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 đến #499

#401
#406
#408

#701 đến #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 đến #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 đến #999

#934
#995