> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Ένα τμήμα της σελίδας δεν εκτυπώθηκε
54WK-060

Ένα τμήμα της σελίδας δεν εκτυπώθηκε

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις περιθωρίων ή ότι το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Εκτυπώνετε δεδομένα χωρίς περιθώρια;

Αυτό το σύμπτωμα παρουσιάζεται όταν στο πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει οριστεί κανένα περιθώριο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί περιθώρια γύρω από το έγγραφο που εκτυπώνετε.
Καρτέλα [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Είναι ευθυγραμμισμένοι οι οδηγοί χαρτιού με τα άκρα του χαρτιού;

Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, ενδέχεται να μην εκτυπωθεί μέρος του εγγράφου.

Είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα;

Όταν η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή, εμφανίζεται υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή διάχυση γραφίτη σε εικόνες και κείμενο. Αν η επιλογή <Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας> έχει οριστεί σε <On>, η συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής αφαιρείται. Η αφαίρεση της συμπύκνωσης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα λόγω αλλαγών θερμοκρασίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν εκτελείται αφαίρεση της υγρασίας, η εκτύπωση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά και να εξέλθει λευκό χαρτί από τη συσκευή.
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της αφαίρεσης συμπύκνωσης.
Εάν ορίσετε την επιλογή <On>, η ρύθμιση για τον Αυτόματο τερματισμό απενεργοποιείται.