> برطرف کردن گیر کاغذ > درباره گیر کردن کاغذها > کاغذ در منبع کاغذ گیر می کند
54A0-03W

کاغذ در منبع کاغذ گیر می کند

طبق روش مربوط به محل گیر کردن کاغذ، کاغذ گیر کرده را خارج کنید.
سینی چندمنظوره کاغذ در سینی چندمنظوره گیر می‌کند
کشوی کاغذ کاغذ درون کشوی کاغذ گیر می‌کند

کاغذ در سینی چندمنظوره گیر می‌کند

اگر روی سینی کاغذ قرار دارد، ابتدا آن را خارج کنید. اگر کاغذ گیر کرده به راحتی خارج نمی‌شود، به زور آن را بیرون نکشید، بلکه روشی که برای محل متفاوت گیر کردن کاغذ است و با پیام نشان داده می‌شود را دنبال کنید.
1
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
2
کاغذ را بارگذاری کنید.
3
<Yes> را زمانی که پیام <Is all of the jammed paper removed?‎> بر روی صفحه نشان داده می‌شود انتخاب کنید.
نکته
زمانی که پیام همچنان نمایش داده می شود
ممکن است کاغذ در قسمت های دیگری گیر کرده باشد. قسمت های دیگر را بررسی کنید، و اگر کاغذی گیر کرده بود خارج کنید.

کاغذ درون کشوی کاغذ گیر می‌کند

اگر کاغذ گیر کرده به راحتی خارج نمی‌شود، به زور آن را بیرون نکشید، بلکه روشی که برای محل متفاوت گیر کردن کاغذ است و با پیام نشان داده می‌شود را دنبال کنید.
1
کشوی کاغذ را بیرون بکشید.
مهم
دقت کنید کشوی کاغذ را با هر دو دست نگه دارید و به آرامی آن را بیرون بکشید. در غیر اینصورت، چون به راحتی به بیرون می لغزد ممکن است بیفتد و آسیب ببیند.
2
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
زمانی که ماژول تغذیه کاست اختیاری وصل باشد، به‌آرامی به همین ترتیب کاغذ را بیرون بکشید.
3
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
4
<Yes> را زمانی که پیام <Is all of the jammed paper removed?‎> بر روی صفحه نشان داده می‌شود انتخاب کنید.
نکته
زمانی که پیام همچنان نمایش داده می شود
ممکن است کاغذ در قسمت های دیگری گیر کرده باشد. قسمت های دیگر را بررسی کنید، و اگر کاغذی گیر کرده بود خارج کنید.