> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > کاغذ به درستی تغذیه نمی شود
54A0-02W

کاغذ به درستی تغذیه نمی شود

اگر کاغذ به‌درستی تغذیه نمی‌شود، راه‌حل‌های احتمالی زیر را امتحان کنید.