> برطرف کردن گیر کاغذ > درباره گیر کردن کاغذها > کاغذ در منبع کاغذ گیر می کند
54A0-00A

کاغذ در منبع کاغذ گیر می کند

طبق روش مربوط به محل گیر کردن کاغذ، کاغذ گیر کرده را خارج کنید.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
سینی چندمنظوره کاغذ در سینی چندمنظوره گیر می‌کند
کشوی کاغذ کاغذ درون کشوی کاغذ گیر می‌کند
شیار تغذیه دستی کاغذ در شکاف تغذیه دستی گیر می‌کند
کشوی کاغذ کاغذ درون کشوی کاغذ گیر می‌کند

کاغذ در سینی چندمنظوره گیر می‌کند

اگر روی سینی کاغذ قرار دارد، ابتدا آن را خارج کنید. اگر کاغذ گیر کرده به راحتی خارج نمی‌شود، به زور آن را بیرون نکشید، بلکه روشی که برای محل متفاوت گیر کردن کاغذ است و با پیام نشان داده می‌شود را دنبال کنید.
1
کاغذ گیر کرده را از سینی چندمنظوره خارج کنید.
1
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
2
سینی را ببندید.
2
کاغذ گیر کرده داخل دستگاه را بیرون آورید.
1
کشوی کاغذ را بیرون بکشید تا متوقف شود و سپس با بالا آوردن بخش جلویی، آن را بیرون بیاورید.
2
دکمه سبز را فشار دهید.
راهنمای انتقال پایین می‌آید.
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
3
راهنمای انتقال را به عقب در جای خود فشار دهید.
راهنمای انتقال را محکم فشار دهید تا با صدای کلیک در جای خود قرار گیرد.
4
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
زمان قرار دادن کشوی کاغذ با <Notify to Check Paper Settings> تنظیم شده بر روی <On>، یک صفحه تأیید نشان داده می‌شود.
5
<Yes> را زمانی که پیام <Is all of the jammed paper removed?‎> بر روی صفحه نشان داده می‌شود انتخاب کنید.
وقتی فرآیندهای گیر کردن کاغذ در ناحیه خروجی روی صفحه نمایش داده می‌شود. کاغذ در طرف جلو و پشت گیر می‌کند (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

کاغذ در شکاف تغذیه دستی گیر می‌کند

اگر کاغذ گیر کرده به راحتی خارج نمی‌شود، به زور آن را بیرون نکشید، بلکه روشی که برای محل متفاوت گیر کردن کاغذ است و با پیام نشان داده می‌شود را دنبال کنید.
1
کشوی کاغذ را بیرون بکشید تا متوقف شود و سپس با بالا آوردن بخش جلویی، آن را بیرون بیاورید.
2
راهنمای انتقال را جدا کنید.
زیر شکاف تغذیه دستی را نگه دارید و راهنمای انتقال را به بیرون بکشید.
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
4
با دقت راهنمای انتقال را مستقیم به داخل وارد کنید.
راهنمای انتقال را محکم به عقب در جای خود فشار دهید تا با صدای کلیک در جای خود قرار گیرد.
5
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
زمان قرار دادن کشوی کاغذ با <Notify to Check Paper Settings> تنظیم شده بر روی <On>، یک صفحه تأیید نشان داده می‌شود.
6
<Yes> را زمانی که پیام <Is all of the jammed paper removed?‎> بر روی صفحه نشان داده می‌شود انتخاب کنید.

کاغذ درون کشوی کاغذ گیر می‌کند

اگر کاغذ گیر کرده به راحتی خارج نمی‌شود، به زور آن را بیرون نکشید، بلکه روشی که برای محل متفاوت گیر کردن کاغذ است و با پیام نشان داده می‌شود را دنبال کنید.
1
کشوی کاغذ را بیرون بکشید تا متوقف شود و سپس با بالا آوردن بخش جلویی، آن را بیرون بیاورید.
2
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
زمانی که ماژول تغذیه کاست اختیاری وصل باشد، به‌آرامی به همین ترتیب کاغذ را بیرون بکشید.
3
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
زمان قرار دادن کشوی کاغذ با <Notify to Check Paper Settings> تنظیم شده بر روی <On>، یک صفحه تأیید نشان داده می‌شود.
4
<Yes> را زمانی که پیام <Is all of the jammed paper removed?‎> بر روی صفحه نشان داده می‌شود انتخاب کنید.