Cài đặt Lối tắt đến Hướng dẫn online

Phần này giải thích quy trình cài đặt lối tắt đến trang web có chứa hướng dẫn online cho các sản phẩm Canon.
1.
Đưa DVD-ROM được cung cấp vào máy tính.
2.
Nhấp vào [Cài Đặt Tùy Chỉnh].
Nếu menu DVD-ROM không được hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" sau.
[+][-]
3.
Chỉ chọn hộp chọn [Hướng dẫn sử dụng] trong màn hình [Cài Đặt Tùy Chỉnh] → nhấp vào [Cài Đặt].
4.
Đọc thỏa thuận cấp phép → nhấp vào [Có].
5.
Kiểm tra thư mục đích cài đặt → nhấp vào [Cài đặt].
Nếu bạn muốn thay đổi thư mục đích cài đặt, nhấp vào [Duyệt].
Thao tác cài đặt bắt đầu.
6.
Nhấp vào [Thoát].
7.
Nhấp vào [Tiếp] → nhấp vào [Thoát].
Một lối tắt đến trang web có chứa hướng dẫn online cho các sản phẩm Canon được tạo trên màn hình nền của bạn.