Gỡ cài đặt Lối tắt đến Hướng dẫn online

Nếu lối tắt đến trang web có hướng dẫn online cho các sản phẩm Canon không còn cần thiết, gỡ cài đặt lối tắt theo quy trình sau.
1.
Đưa DVD-ROM được cung cấp vào máy tính.
2.
Nhấp vào [Khởi Động Chương Trình Phần Mềm].
Nếu menu DVD-ROM không được hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" sau.
[+][-]
3.
Nhấp vào [Bắt đầu] cho [Trình Gỡ Cài Đặt Hướng Dẫn Sử Dụng] trong màn hình [Khởi Động Chương Trình Phần Mềm].
4.
Nhấp vào [Tiếp].
Thao tác gỡ cài đặt bắt đầu.
5.
Nhấp vào [Thoát].
6.
Trong màn hình [Khởi Động Chương Trình Phần Mềm], nhấp vào [Trước].
7.
Nhấp vào [Thoát] trong màn hình cài đặt.