Numeració de pàgines

Aquest mode permet imprimir números de pàgina, números amb guions i números de capítols, etc. a les impressions.
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió].
4.
Premeu [Opcions] → [Numerar pàgines].
5.
Seleccioneu el tipus de número de pàgina.
6.
Establiu l'orientació i la posició d'impressió de la imatge.
Orientació:
[Imatge vertical]:
imprimeix la imatge en sentit vertical al paper.
[Imatge horitzontal]:
imprimeix la imatge en sentit horitzontal al paper.
Imatge vertical
Imatge horitzontal
NOTA
Si configureu dos dels modes [Numerar jocs còpies], [Filigrana] o [Imprimir data] per imprimir en la mateixa posició, apareix un missatge que demana la confirmació quan premeu .
Podeu prémer [Establir detalls] per ajustar la posició d'impressió i configurar la posició d'impressió per al revers de la pàgina quan imprimiu a doble cara.
Per ajustar la posició d'impressió, premeu [X] o [Y] → ajusteu la posició d'impressió amb [-] o [+] → premeu [Acceptar].
Per configurar la posició d'impressió per al revers del full quan imprimiu a doble cara, seleccioneu [Al contrari de l'anvers] o [Igual que en anvers] → premeu [Acceptar].
7.
Especifiqueu les opcions d'impressió per als números de pàgina.
Premeu la llista desplegable <Color> → seleccioneu el color dels números de pàgina.
Premeu la llista desplegable <Mida> → seleccioneu la mida dels números de pàgina.
Introduïu el número inicial amb - (tecles numèriques).
8.
Per especificar opcions d'impressió detallades, premeu [Establir detalls].
Si no voleu especificar altres opcions, aneu al pas 9.
Especificació del nombre de dígits que s'han d'imprimir:
Addició de text:
Recompte de les pàgines inserides:
Especificació de la densitat d'impressió:
Especificació del nombre de dígits que s'han d'imprimir:
Premeu [Nombre de dígits].
Premeu [-] o [+] per establir el nombre de dígits → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
NOTA
Podeu especificar entre 2 i 5 dígits.
Exemple:
Si el número de pàgina és 10, i el nombre de dígits és 2: 10 → 10
Si el número de pàgina és 10, i el nombre de dígits és 5: 10 → 00010
Si el nombre de dígits especificat és inferior al nombre de dígits del número real de pàgina, la configuració no és vàlida.
Addició de text:
Premeu [Afegir caràcters].
Premeu [Introduir].
Introduïu el text → premeu [Acceptar].
També podeu seleccionar text que s'hagi desat a [Desar caràcters per a núm. de pàg./filigrana]. (Vegeu "Desament/Edició/Eliminació de text definit per l'usuari per als números de pàgina i les filigranes.")
Seleccioneu la posició d'impressió per al text que vulgueu afegir → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Recompte de les pàgines inserides:
Premeu [Fulls inserits].
Premeu [Comptar] → [Acceptar] → [Acceptar].
Permet comptar totes les insercions, portadelles i contraportades introduïdes després de la primera pàgina. Tanmateix, els números de capítol i els números de pàgina només s'imprimeixen a les pàgines del document principal.
Si premeu [No comptar], l'equip no compta els fulls, les portadelles ni les contraportades introduïdes després de la primera pàgina. Els números de capítol i els números de pàgina només s'imprimeixen a les pàgines del document principal.
Especificació de la densitat d'impressió:
Premeu [Interval impressió].
Premeu [Des de pàgina] → introduïu el número de pàgina.
Especifiqueu la darrera pàgina → premeu [Acceptar].
9.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Pot ser que la impressió no sigui del tot òptima en funció del contingut del fitxer i la combinació d'opcions.
Si utilitzeu [Numerar pàgines] amb [Afegir portada], [Inserir fulls] o [Separador de treballs], els números no s'imprimiran a les pàgines inserides.
NOTA
El mode Superposar imatge no es pot utilitzar amb fitxers que incloguin imatges amb resolucions de menys de 600 x 600 ppp.
Si seleccioneu [Amb números de capítol] en combinació amb el mode Inserció de fulls o Separador de treballs, els números de capítol es comptaran quan:
S'insereix després de cada portadella
S'insereix després de cada full d'inserció
18SJ-17L