Formació de treball

Aquest mode permet llegir diversos originals que no es poden col·locar al mateix temps dividint-los en diversos lots. Per a la lectura podeu fer servir l'alimentador i el vidre de còpia. Els originals es copien com si fossin un sol document després d'haver llegit tots els lots.
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Formar treball] → [Tancar].
3.
Premeu .
NOTA
Per cancel·lar la lectura, premeu [Cancel·lar] o .
4.
Un cop finalitzada la lectura, col·loqueu el següent lot d'originals → premeu .
Si voleu canviar les opcions de lectura per a l'original següent, premeu [Canviar opcions]. Si voleu canviar les opcions, feu-ho abans de prémer .
Premeu [Canviar opcions] per canviar les opcions següents:
Selecció color: Canvi dels modes de color
Escala de còpia: Canvi de les escales bàsiques de còpia, Zoom per mida i Ajust independent dels eixos X i Y
Original de doble cara: Còpia a doble cara
Densitat: Ajust manual de la densitat i Ajust de la densitat del fons
Tipus d'original: Selecció del tipus d'original
5.
Després de llegir l'últim lot d'originals, premeu [Iniciar còpia].

IMPORTANT
Si col·loqueu els originals a l'alimentador, traieu-los de la safata de sortida d'originals un cop finalitzi la lectura de cada lot.
Només podeu canviar les opcions que apareguin a [Canviar opcions] al mode Formar treball. Cal que especifiqueu prèviament les opcions de còpia necessàries. No obstant això, si especifiqueu [N en 1] amb el mode Formar treball, no podeu canviar les opcions de [Densitat] ni de [Selecció color].
Podeu canviar o especificar aquestes opcions abans de llegir el següent lot d'originals (és a dir, entre lots): el nombre de còpies, el mode Original doble cara, el tipus d'original i l'exposició de còpia. No obstant això, si especifiqueu el mode Combinació imatge amb el mode Formar treball, no podeu canviar el tipus d'original ni l'exposició de còpia.
NOTA
Si col·loqueu originals de diferent mida a l'alimentador, establiu [Originals de diferent mida]. (Vegeu "Originals de diferent mida.")
Quan vulgueu copiar originals d'una cara i de doble cara com a còpies de doble cara, establiu [Una caraDoble cara] si el primer original és d'una cara i establiu [Doble caraDoble cara] si el primer original és de doble cara. Després, establiu o cancel·leu manualment [Original de doble cara] per a cada lot d'originals que vulgueu llegir.
18SJ-0WY