Especificació de destinacions mitjançant la llibreta d'adreces (local)

Podeu cercar i especificar les adreces registrades a la llibreta d'adreces d'aquest equip.
1.
Premeu  → [Llegir i enviar] → [Llibreta d'adreces].
2.
Seleccioneu la destinació → premeu [Acceptar].
Podeu seleccionar diverses destinacions.
Per obtenir instruccions sobre com cercar destinacions desades, vegeu "Pantalla de la llibreta d'adreces."
Si voleu seleccionar una destinació emmagatzemada amb un número d'accés, premeu [Número d'accés] → introduïu el número d'accés amb - (tecles numèriques). Si premeu [Adreces sense número d'accés], apareixen les destinacions que no estan administrades amb un número d'accés.
NOTA
La Llibreta d'adreces local es pot desar i importar amb la interfície d'usuari remot. (Vegeu "Loading Settings Information (Import Individually).")
Si seleccioneu una sola destinació, premeu  per enviar des de la pantalla Llibreta d'adreces.
18SJ-133