Oversigt over denne funktion

Hvis du trykker på [Fax] i hovedmenuen, vises skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Med faxfunktionen kan du scanne dokumenter og sende dem til bestemte modtagere via fax.
Du kan også sende en fax fra [Scan og send]. For at sende en fax med [Scan og send] skal du indstille [Vis faxfunktion] til
'Til' → indstil <Aktivér fax i scannings- og sendefunktion> til 'Til' inden afsendelse. (Se "Vis faxfunktion.")
Forløbet ved de grundlæggende handlinger ved afsendelse af en fax er følgende:

Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner

Skærmbilledet herunder ses, når du vælger [Fax] i hovedmenuen. Det kaldes Grundlæggende faxfunktioner.
1
Modtagere
Tryk for at vise antallet af angivne modtagere.
2
Modtager
Tryk for at vise modtageren, der er indtastet med taltasterne.
3
Tryk for at angive følgende indstillinger:
Registrér til Quick-menu
Skift standardindstillinger
Registrér funktionsgenveje
Skift standard-LDAP-søgebetingelser
Registrér/redigér infor- mationer for hver bruger
[Registrér/redigér infor- mationer for hver bruger] vises kun, hvis du administrerer brugere med en login-service som SSO-H. Flere informationer findes i "Indstillinger for Godkendelsesmetode til sendejobs."
4
[Tidligere indst.]
Tryk for at hente tidligere benyttede sendejob, herunder modtagere, scannevalg og sendevalg.
5
Opløsning
Anvendes til at vælge opløsning.
6
Scanningsformat
Anvendes til at vælge scanningens størrelse.
7
Genveje til [Tilvalg]
Tryk for at vælge en status for [Tilvalg]. [Tæthed], [Originaltype], [2-sidet original] og [Blandede originalform.] er indstillet som standard. (Se "Tildeling af genveje.")
8
[Tilvalg]
Tryk for at indstille praktiske faxfunktioner, som f.eks. afsendelse af originaler i blandede formater sammen eller 2-sidede originaler.
9
Hurtigkaldstast til nummerindtastning
Tryk for at specificere modtageren ved at indtaste nummeret til en hurtigkaldstast.
10
Hurtigkaldstaster
Tryk for at angive modtagere, der er gemt på hurtigkaldstaster.
11
Registrér hurtigkaldstast
Tryk for at registrere modtagere, der er gemt på hurtigkaldstaster.
12
[Adressebog]
Tryk for at vælge en modtager fra adressebogen.
13
[Detaljer]
Tryk for at kontrollere eller ændre den valgte modtager.
14
[Slet modt.]
Tryk for at slette den valgte modtager.
15
[Til fjern- adressebog]
Tryk for at angive modtagere, der er gemt på hurtigkaldstaster på en servermaskine, som tilgås fra en af netværkets klientmaskiner.
16
[Pause]
Tryk for at indsætte en pause efter landekoden eller i slutningen af faxnummeret, når du sender en fax til udlandet. Hvis du trykker på [Pause] mellem tallene, vises bogstavet <p>. Hvis du trykker på [Pause] sidst i et nummer, vises bogstavet <P>.
17
[Baktast]
Tryk for at slette det forkerte tal før markøren.
18
Underadresse
Tryk for eventuelt at angive underadresse og password. Angiv om nødvendigt indstillingerne.
[Vælg detaljer]
Vises når der anvendes flere linjer. Tryk for at indstille underadressen og passwordet eller vælge den telefonlinje, der skal anvendes til afsendelse.
19
[OK]
Tryk for at angive en modtager, når du har indtastet et faxnummer med til (taltaster). Når du trykker på denne knap, kan du angive en anden modtager.
20
[Annullér]
Tryk for at returnere til det forrige skærmbillede.

BEMÆRK!
Hvis du indstiller [Vis faxfunktion] til 'Fra', vises [Fax] ikke i hovedmenuen. (Se "Vis faxfunktion.")
Du kan anvende flere linjer i følgende tilfælde:
Hvis [Antal sendelinjer] er angivet til to linjer ved brug af funktionen Fjernfax (Se "Indstillinger for fjernafsendelse med fax.")

Skærmbilledet Adressebog

Du kan anvende forskellige metoder til at søge modtagere i adressebogen på skærmbilledet til valg af modtagere. Du kan også benytte en kombination af disse metoder til at søge.
1
Dropdown-listen Angiv modtagertypen
Tryk på Alle],  (Fax) eller (Gruppe) for at vise registrerede modtagere af hver type.
2
Dropdown-listen Adresseliste
Tryk på dropdown-listen Adresseliste for at få vist en liste med adresselister 1 til 10 og hurtigkaldstaster. Adresselister kategoriserer de adresser, der er gemt i adressebogen.
3
Skift adressebog
Tryk på [Skift adressebog] for at skifte visningen til [Lokal], [Fjern-] eller [LDAP-server] adressebogen.
4
[Søg efter navn]
Tryk på [Søg efter navn] for at vise skærmen til søgning efter et modtagernavn.
5
Knappen Søg forbogstav
Tryk på de alfanumeriske taster (fx [ABC]) for at få vist de individuelle taster for hvert bogstav eller tal. Du kan vælge et bogstav eller et tal for at begrænse de viste indtastningsmuligheder. Tryk på [Alle] for at vende tilbage til den fulde adressebog.
Du kan indsnævre søgningen yderligere ved at indtaste flere tegn efter hinanden, hvor du starter med første tegn i modtagernavnet. Du kan også forbedre visningen af adresser ved at indtaste flere bogstaver fra skærmbilledet Tastatur.
1
[ABC] - [Sym]
Tryk for at vise de tegn, du kan indtaste. Det udvalg af bogstaver eller symboler, du kan indtaste, vises.
2
[Tastatur]
Tryk for at vise tastaturet på touchpanelet.
3
[Slet]
Tryk for at slette hele den indtastede tekst.
4
[Baktast]
Tryk for at slette det sidst indtastede bogstav.
BEMÆRK!
Tryk på [Søg efter navn] for at lukke skærmbilledet til indsnævring af adressebogen og gå tilbage til foregående skærmbillede.
Vælger du [Alle], vises også modtagere, der er registreret på hurtigkaldstaster. Du kan imidlertid ikke slette modtagere, som er registreret på hurtigkaldstaster. For instruktioner om sletning af hurtigkaldstaster kan du se "Lagring/redigering/sletning af hurtigkaldstaster."
For at annullere den valgte modtager skal du vælge modtageren igen.
Adgangs- nummer] vises på skærmen, hvis [Administrér adressebogens adgangsnumre] er indstillet til 'Til'. (Se "Administration af adressebogen med adgangsnumre.")
18K7-0YC