Tekst invoeren

Tekst invoeren op het Model aanraakscherm

Als u tekst of een getal invoert, gebruik dan het scherm-toetsenbord. De numerieke toetsen worden op het scherm weergegeven om uitsluitend cijfers in te voeren.
Een ander type teken kiezen
Tik op <a> of <1/#> om tijdens het invoeren om te schakelen naar een ander tekentype.
Om hoofdletters in te voeren, tikt u op .
Tekst wissen
Telkens als u op  drukt, wordt er één teken gewist. U kunt achtereenvolgende tekens wissen door  langer ingedrukt te houden.
De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)
Tik op  of  om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het einde van de tekst en tikt u op .
Als de numerieke toetsen worden weergegeven
Als van u wordt verwacht dat u uitsluitend een numerieke waarde invoert, worden numerieke toetsen op het scherm weergegeven. Met behulp van de numerieke toetsen kunt u de numerieke waarde invoeren.
Waardebereik
De tussen haakjes ( ) weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.
Als andere knoppen dan de numerieke toetsen worden weergegeven
Als <+> / <-> of / worden weergegeven, kunt u met behulp van de knoppen de numerieke waarde verhogen of verlagen, of de cursor verplaatsen.

Tekst invoeren op het Model zwart-wit LCD

Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in.
Een ander type tekst kiezen
Druk op  om te schakelen tussen het in te voeren type tekst.
U kunt ook <Invoermodus> selecteren en op  drukken om het type tekst te wijzigen.
Typen tekst die u kunt invoeren
Hieronder wordt vermeld welke tekst u kunt invoeren.
Toets
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(niet beschikbaar)
0
(spatie) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(niet beschikbaar)
Druk op  of selecteer <Symbool> en druk op  als het type ingevoerde tekst <A> of <a> is, om symbolen op het scherm weer te geven die u kunt invoeren. Selecteer het symbool dat u wilt invoeren met behulp van /// en druk dan op .
Tekst wissen
Telkens als u op  drukt, wordt er één teken gewist. U kunt alle ingevoerde tekst wissen door  langer ingedrukt te houden.
De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)
Druk op  of  om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het einde van de tekst en drukt u op .
Voorbeeld van het invoeren van tekst en cijfers
Voorbeeld: "Canon-1"
1
Druk herhaaldelijk op  totdat <A> is geselecteerd.
2
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "C" is geselecteerd.
3
Druk herhaaldelijk op  tot <a> is geselecteerd.
4
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "a" is geselecteerd.
5
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "n" is geselecteerd.
6
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "o" is geselecteerd.
7
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "n" is geselecteerd.
8
Druk herhaaldelijk op  totdat het symbool "-" is geselecteerd.
9
Druk herhaaldelijk op  totdat <12> is geselecteerd.
10
Druk op .
11
Selecteer <Toepassen> en druk op .

Tekens invoeren met een USB-toetsenbord

U kunt een toetsenbord op de USB-poort voor USB-apparaten op de Voorzijde of Achterzijde aansluiten, en tekst met het toetsenbord invoeren. Ook wanneer het toetsenbord is aangesloten, kunt u tekst invoeren vanaf het bedieningspaneel.
Sommige toetsen op het USB-toetsenbord, zoals de toetsen [Backspace], [Home] en [End] kunnen niet worden gebruikt. Wanneer u op toetsen drukt die niet kunnen worden gebruikt, wordt er niets ingevoerd en verandert er niets.
U kunt tekst wissen door op de [Delete]-toets te drukken.
Met een druk op de toets [RETURN/ENTER] voltooit u de tekstinvoer op dezelfde manier als wanneer u <Toepassen> selecteert.
U kunt het type toetsenbord-lay-out opgeven (US-lay-out of UK-lay-out). <Engelse toetsenbordindeling>
U kunt te allen tijde het toetsenbord loskoppelen van het apparaat. U hoeft niet iets speciaal te doen voor het loskoppelen.
Afhankelijk van de schermtaal, zult u misschien sommige tekens niet goed kunnen invoeren.
Afhankelijk van het type zal het USB-toetsenbord misschien niet goed werken.
258A-029