Τακτικός καθαρισμός

Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης και για να διασφαλίσετε την ασφαλή και εύκολη χρήση της.
Περιοχές Καθαρισμού
 
 Περίβλημα συσκευής και οπές εξαερισμού
 
Εσωτερική μονάδα στερέωσης και ιμάντας μεταφοράς
24YS-065