Καθαρισμός του περιβλήματος

Σκουπίζετε τακτικά το περίβλημα της συσκευής, ειδικά γύρω από τις οπές εξαερισμού για να διατηρήσετε τη συσκευή σε καλή κατάσταση.
1
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τροφοδοσίας.
Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, τα δεδομένα που βρίσκονται σε αναμονή για εκτύπωση διαγράφονται.
2
Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής και τις οπές εξαερισμού.
Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό, καλά στραγγισμένο πανί που έχετε εμποτίσει ελαφρώς με νερό ή με ήπιο καθαριστικό διαλυμένο σε νερό.
Για να εντοπίσετε τις οπές εξαερισμού, ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή πλευρά.
3
Αφήστε να στεγνώσει εντελώς το περίβλημα της συσκευής.
4
Επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιείστε τη συσκευή.
24YS-066