<Διαχείριση δεδομένων>

Οι ρυθμίσεις για τη χρήση των ρυθμίσεων της συσκευής και για την αρχικοποίηση των δεδομένων παρατίθενται με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*» δεν μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν.

<Εισαγωγή/Εξαγωγή> *

Μπορείτε να εισάγετε και να εξάγετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής, χρησιμοποιώντας μια συσκευή μνήμης USB.
<Εισαγωγή>
<Εξαγωγή>
Όταν εκτελείται εισαγωγή
Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής.

<Εν Prod. Ext'd Survey Prog.>/<Ενεργοπ. Product Extended Survey Program>

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Πρόγραμμα Εκτεταμένης Έρευνας Προϊόντος (ένα πρόγραμμα για την έρευνα χρήσης της συσκευής).
<Off>
<On>

<Αρχικοποίηση Κλειδιού και Πιστοποιητικού> *

Επιλέξτε για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις [Key and Certificate Settings] και τις [CA Certificate Settings] στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές τους. Αρχικοποίηση κλειδιού και πιστοποιητικού

<Αρχικοποίηση Μενού> *

Επιλέξτε για επαναφορά των ρυθμίσεων που παρατίθενται παρακάτω στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές τους. Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις που παρατίθενται παρακάτω ταυτόχρονα ή μεμονωμένα. Αρχικοποίηση των μενού
<Προτιμήσεις>
<Ρύθμιση/Συντήρηση>
<Ρυθμίσεις λειτουργίας>
<Ρυθμίσεις διαχείρισης>
<Αρχικοποίηση Όλων>
24YS-062