Συντήρηση και επιθεωρήσεις

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά. Εάν συσσωρευτεί σκόνη, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Κατά τον καθαρισμό, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος ή πιστεύετε ότι απαιτείται επιθεώρηση της συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος.
Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Αποσυνδέετε τακτικά το φις του καλωδίου ρεύματος και καθαρίζετέ το με ένα στεγνό πανί, για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να απορροφήσει υγρασία από τον αέρα και να προκαλέσει πυρκαγιά εάν έρθει σε επαφή με το ρεύμα.
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό, καλά στυμμένο ύφασμα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Να μουσκεύετε το πανί μόνο σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων ή άλλες εύφλεκτες ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε χαρτομάντιλα ή χαρτοπετσέτες. Εάν τα ηλεκτρικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής έρθουν σε επαφή με αυτά τα υλικά, μπορεί να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός ή να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος και το φις του για τυχόν φθορές. Ελέγξτε τη συσκευή για σκουριά, βαθουλώματα, γρατζουνιές, ρωγμές ή υπερβολική εκπομπή θερμότητας. Η χρήση εξοπλισμού, ο οποίος δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν εξαρτήματα που λειτουργούν με υψηλή τάση και σε υψηλή θερμοκρασία. Αν ακουμπήσετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να υποστείτε εγκαύματα. Μην αγγίζετε κανένα εξάρτημα της συσκευής που δεν υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο.
Όταν τοποθετείτε χαρτί ή αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, προσέξτε να μην κόψετε τα χέρια σας στις άκρες του χαρτιού.
Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένα χαρτιά ή αντικαθιστάτε κασέτες γραφίτη ή συναφή, προσέξτε να μην λερώσετε τα χέρια σας ή τα ρούχα σας με γραφίτη. Εάν ο γραφίτης ακουμπήσει τα χέρια ή τα ρούχα σας, πλύνετέ τα αμέσως με κρύο νερό.
24YS-004