<Printer>

Alle indstillinger relateret til printeren angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger markeret med "*1" bliver ikke vist afhængigt af den anvendte model, funktioner eller andre indstillingspunkter.
Indstillinger, der er markeret med "*2", kan ikke importeres eller eksporteres.
Prioritet af indstillinger
Hvis en udskrivningsindstilling angives fra både printerdriveren og maskinens kontrolpanel, tilsidesætter specifikationen fra printerdriveren den fra kontrolpanelet. Specifikationen fra kontrolpanelet bliver anvendt i nogle specifikke tilfælde, som f.eks. hvis du udfører PS-/PCL-udskrivning og udskrivning fra UNIX eller andet styresystem, der ikke understøtter printerdrivere.

<Printerindstillinger>

Konfigurér indstillingerne for printeren og printerhandlingerne.
<Handling v. uoverens v. frit papirformat>
Hvis papirformatet for hver enkelt papirkilde er indstillet til <Frit format> i <Papirindstillinger>, kan du angive den handling, der skal udføres, hvis størrelsen af det ilagte papir er markant anderledes end indstillingen i printerdriveren.
<Universalbakke>
<Gennemtving levering>
<Visningsfejl>
 
<Skuffe 1>
<Gennemtving levering>
<Visningsfejl>
 
<Skuffe 2>*1
<Gennemtving levering>
<Visningsfejl>
Hvis indstillingerne for printerdriveren ikke svarer til formatet og typen af det ilagte papir med <Til> valgt, kan der opstå papirstop eller udskrivningsfejl.
<Kopier>
Angiv antallet af kopier, der skal udskrives.
1 til 999
<2-sidet print> *1
Angiv, om der skal laves 2-sidede udskrifter.
<Fra>
<Til>
<Standardpapir>
Indstil standard for papirformat og -type. Udskrivning vil blive udført med papir i det format og den type, der er indstillet her, når du ønsker at udskrive fra et styresystem, der ikke understøtter printerdrivere, eller fra en mobilenhed eller en anden enhed, der ikke understøtter indstillingerne for papirformat og -type. Tilgængeligt papir
<Tilsidesæt papirformat>
Vælg, om du vil skifte mellem udskrivning på papir i A4- og Letter-format, hvis et af disse papirformater er ilagt, men det andet er ikke. Hvis du vælger <Til>, men du angiver, at der skal udskrives fra computeren på papir i A4-format, men der ikke er lagt A4-papir i maskinen, udskriver maskinen dit dokument på Letter-papir.
<Fra>
<Til>
Du kan angive printindstillingerne, som f.eks. antal kopier eller 1-sidet/2-sidet print, fra en applikation eller printerdriveren. Indstillingen for <Tilsidesæt papirformat> kan dog kun angives på maskinen.
<Printkvalitet>
Du kan ændre de indstillinger, der er relateret til udskriftskvaliteten.
<Tæthed> *1
Juster tonertætheden.
Model med berøringspanel
Gul/Magenta/Cyan/Sort
17 niveauer
 
<Finjustér>
<Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Sort>
<Høj>/<Medium>/<Lav>
17 niveauer
Sort/hvid LCD-model
<Tæthed>
<Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Sort>
17 niveauer
 
<Tæthed (finjustering)>
<Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Sort>
<Høj>/<Medium>/<Lav>
17 niveauer
Hvis <Tonerbesparelse> er indstillet til <Til>, kan du ikke indstille dette punkt.
<Tonerbesparelse>
Du kan spare på tonerforbruget. Vælg <Til>, hvis du ønsker at kontrollere layoutet eller andre karakteristika for udseendet, før du fortsætter til den endelige udskrivning af et stort job.
<Fra>
<Til>
<Udjævning>
Angiv behandlingsmetoden, der bruges til at genskabe farveovergange. <Høj 2> giver finere overgang end <Høj 1>.
<Høj 1>
<Høj 2>
Denne indstilling er kun tilgængelig, når <Opløsning> er angivet til <600 dpi>.
<Finjustering af tæthed>
Hvis tynde linjer eller lille tekst er falmet, skal du øge tætheden for at få en mindre falmet udskrift.
Fem niveauer
En ændring i tætheden påvirker andre objekter end tekst og linjer samt farvebalancen.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis <Opløsning> er sat til <1200 dpi>.
<Opløsning>
Angiv den opløsning, der skal bruges til behandling af udskrivningsdata.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Speciel udjævningstilstand>
Angiv tilstanden til at udskrive data med en jævn overflade. Hvis kvaliteten af udskriften ikke kan accepteres i <Tilstand 1> (standard), skal du prøve en anden funktion.
<Tilstand 1>
<Tilstand 2>
<Tilstand 3>
<Tilstand 4>
<Tilstand 5>
<Tilstand 6>
Hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Til> i <Gråtoner>, giver udskrivning i andre tilstande end <Tilstand 5> alle det samme resultat.
Hvis <Opløsning> er indstillet til <1200 dpi>, giver alle andre indstillinger end <Tilstand 6> det samme resultat.
<Korrektion af tonerindhold>
Hvis tonervolumen for tekst eller linjer overskrider maskinens grænseværdi, skal du udføre en korrigering, så tonervolumen ikke overskrider grænseværdien.
<Standard>
<Udjævningsprioritet>
<Tekstprioritet>
Skærmplaceringen er anderledes på sort/hvid LCD-model.
<Linjekontrol>
Angiv den behandlingsmetode, der bruges til at gengive linjer.
<Opløsningsprioritet>
<Udjævningsprioritet>
<Viddejustering>
Konfigurer en indstilling til at udskrive tekst eller tynde linjer i fed.
<Fra>
<Til>
<Tekst>
<Linje>
<Tekst og Linje>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningshastigheden blive langsommere, eller billedkvaliteten kan blive påvirket.
Selv hvis du indstiller til <Til>, er udskrivning med fed muligvis ikke muligt afhængigt af udskrivningsprogrammet.
<Avanceret udjævning>
Konfigurer udjævningen til at udskrive omrids af grafik (f.eks., illustrationer lavet ved hjælp af programmer) eller tekst med en jævn overflade.
<Avanceret udjævning>
Vælg, om der skal udføres udjævningsbehandling. <Niveau 2> udskriver et omrids med mere jævn overflade end ved <Niveau 1>. Prøv først med <Niveau 1>. 
<Fra>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Anvend på grafikker> *1
Angiv, om der skal anvendes udjævningsbehandling for grafik, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til <Niveau 1> eller <Niveau 2>.
<Fra>
<Til>
<Anvend på tekst> *1
Angiv, om der skal anvendes udjævningsbehandling for tekst, hvis <Avanceret udjævning> er indstillet til <Niveau 1> eller <Niveau 2>.
<Fra>
<Til>
Indstillingerne for <Anvend på grafikker> og <Anvend på tekst> er kun effektive, hvis [Avanceret udjævning] er indstillet til [Printerstandard] i printerdriveren.
<Udjævning>
Konfigurer udjævningen til at udskrive farveovergangen (farvetæthed) på grafik (f.eks. illustrationer lavet ved hjælp af programmer) eller bitmap-billeder med jævn overflade.
<Udjævning>
Vælg, om der skal udføres udjævningsbehandling. <Niveau 2> udskriver et omrids med mere jævn overflade end ved <Niveau 1>. Prøv først med <Niveau 1>.
<Fra>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Anvend på grafikker> *1
Angiv, om der skal anvendes udjævningsbehandling for grafik, hvis <Udjævning> er indstillet til <Niveau 1> eller <Niveau 2>.
<Fra>
<Til>
<Anvend på billeder> *1
Angiv, om der skal anvendes udjævningsbehandling for grafik, hvis <Udjævning> er indstillet til <Niveau 1> eller <Niveau 2>.
<Fra>
<Til>
[Farveovergangsudjævning] i printerdriveren gælder kun for grafikdata. Indstillingen, der er konfigureret her, gælder for udjævningsbehandling for billeddata.
<Bedre tekst ved S/H-udskrivning>
Ved udskrivning af et farvedokument i sort-hvid vil brug af dette punkt justere tekstens tæthed, så det bliver mere læseligt. Dette er nyttigt og effektivt ved udskrivning i sort-hvid af et farvedokument med tekst i lyse farver.
<Fra>
<Til>
Dette punkt gælder ikke for tekst, der er tegnet som grafik eller billeder.
Dette punkt har ingen effekt på PDF- eller PS-udskrivningsdata.
Hvis du indstiller dette punkt til <Fra>, når du udskriver dokumenter med tekst i lyse farver, vil teksten blive udskrevet tyndere, end hvis <Til> er valgt, så det kan være mere eller mindre læseligt.
Selv hvis dette punkt er indstillet til <Fra>, kan udskrivningsresultatet være sådan, at teksten ser fremhævet ud. Hvis dette er tilfældet, skal du også indstille <Avanceret udjævning> til <Fra>. <Avanceret udjævning>
<Layout>
Angiv indstillingerne for sidelayout, f.eks. indbindingsposition og margenværdier.
<Placer. af indbind.>
Hvis du indbinder udskrifterne med et bindingsværktøj som f.eks. en hæftemaskine, skal du angive, om de skal indbindes langs den lange eller korte kant. Angiv indstillingen af dette punkt i kombination med <Indbindingsmargen>, som angiver indbindingsmargen for indbindingsplaceringen.
<Lang kant>
<Kort kant>
<Indbindingsmargen>
Skift udskrivningsposition, så du kan justere indbindingsmargen, så den passer med indbindingskanten specificeret i <Placer. af indbind.>. Værdien "00,0" har ingen påvirkning af indbindingsmargen.
-50,0 til 00,0 til +50,0 (mm)
<Forskyd kort kant/Forskyd lang kant>
Uanset papirkilden kan du ændre udskrivningsposition i enheder af "0,5 mm" for alle udskrivningsjob.
-50,0 til 00,0 til +50,0 (mm)
<Autoignorer fejl>/<Auto fejlignorering>
Udskrivningen stopper, hvis der opstår bestemte fejl i processen. Hvis du har indstillet dette punkt til <Til>, vil visse fejl dog blive sprunget over, og udskrivningen kan fortsætte. Normalt skal dette punkt indstilles til <Fra>.
<Fra>
<Til>
<Timeout>
Indstil den tidsperiode, efter hvilken det aktuelle udskrivningsjob automatisk skal annulleres i tilfælde af afbrudt modtagelse af udskrivningsdata.
5 til 15 til 300 (sek.)
<Personlighed>
Angiv den tilstand, som maskinen skal køre i, hvis formatet af dokumentdata er ukendt.
<Auto>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Imaging>
<Farvestatus>
Vælg, om data skal udskrives i sort-hvid eller i farve.
<Auto (farve/sort/hvid)>
<Sort/hvid>
<Komprimeret billedoutput>
Angiv den handling, der skal udføres, hvis billedkvaliteten er blevet forringet grundet utilstrækkelig hukommelse under udskrivningen.
<Output>
<Visningsfejl>
<Afslut bakketilstand>
Vælg, om der skal indføres papir fra universalbakken, hvis det passende papir ikke er lagt i papirskuffen, mens Automatisk Papirvalg er aktiveret.
<Fra>
<Til>
<Hastighed/prt. Sidep. f. 2-s.>/<Prio. for hastigh./printside for 2-sidet> *1
Angiv, om sidste side skal behandles ved hjælp af 1-sidet udskrift, når der ved hjælp af 2-sidet udskrift behandles et dokument indeholdende et ulige antal sider
<Hastighedsprioritet>
<Prioritering for printside>
Hvis et dokument indeholdende et lige antal sider skal afsluttes med 1-sidet udskrift
Hvis <Hastighedsprioritet> er valgt, behandles den sidste side, der er tom eller ikke kan udskrives, ved hjælp af 1-sidet udskrift, også selv om dokumentet består at et lige antal sider.
Hvis du bruger papir, der er blevet fortrykt med et logo
Hvis <Hastighedsprioritet> er valgt, og sidste side behandles ved hjælp af 1-sidet udskrift, kan sideretningen eller udskrivningssiden være anderledes end andre sider. I dette tilfælde skal du vælge <Prioritering for printside>.
<Proriter u.bakke>/<Proriter universalbakke>
Vælg, om der skal indføres papir fra universalbakken, hvis Automatisk Papirvalg er aktiveret. Hvis <Til> er valgt, indføres papiret fra universalbakken, når papir i samme format indføres fra både universalbakke og papirskuffe.
<Fra>
<Til>
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis <Afslut bakketilstand> er sat til <Fra>.
<Tjek papirformat i skuffe>
Angiv, om udskrivningen skal annulleres, hvis papirformatet af det ilagte papir er anderledes end det angivne i printerdriveren.
<Fra>
<Til>
<Gendannelsesprint>
Hvis udskrivningen afbrydes grundet en fejl, som f.eks. papirstop, genstartes udskrivningen almindeligvis fra den side, hvor fejlen opstod, når først fejlen er blevet løst. Hvis <Fra> er valgt, springes der over siden med fejlen, og udskrivningen genstarter fra næste side.
<Fra>
<Til>
Når <Fra> er valgt
Siden bliver måske ikke udskrevet, alt efter hvornår der opstår en fejl.
Hvis der opstår en fejl under 2-sidet print, bliver begge korresponderende sider måske ikke udskrevet.
<UFR II>
Du kan ændre de indstillinger, der anvendes ved udskrivning fra UFR II-printerdriveren.
<Gråtoner>
Du kan vælge, at den brugte udskrivningsmetode skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke områder på et billede) for at få den bedste billedkvalitet.
<Fejldiffusion>
Giver finere udskrivningsresultater end ved hjælp af <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er velegnet til at udskrive skarpt omrids på tekst eller data med tynde linjer.
<Fra>
<Til>
Denne indstilling er kun tilgængelig, når <Opløsning> er angivet til <600 dpi>.
<Opløsning/Udjævning> *1
Vælg en metode til at reducere halvtoner, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Denne funktion kan angives for hver billedtype i et hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Grafik>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Billede>
<Opløsning>
<Udjævning>
<Tilpasningsmetode>
Angiv den behandlingsmetode, der bruges til at korrigere farven.
<Generelt>
<Opfattelse>
<Kolorimetrisk>
<Livligt Foto>
<Gråkompensation>
Konfigurer en indstilling, så sort eller grå data, hvor farveinformationen er "R = G = B", udskrives med kun K-toneren (sort). Hvis <Fra> er valgt, udskrives der data ved hjælp af toner i fire farver: CMYK. Denne funktion kan angives for hver billedtype i et hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Fra>
<Til>
 
<Grafik>
<Fra>
<Til>
 
<Billede>
<Fra>
<Til>
<Spar papir>
Angiv, om tomme sider i udskrivningsdata skal deaktiveres fra at blive udskrevet.
<Fra>
<Til>
<PCL> *1
Angiv indstillingerne for PCL-udskrivning såsom sidelayout og udskriftskvalitet.
<Spar papir>
Angiv, om der skal spares papir ved ikke at udskrive tomme sider i dokumenter. Vælg <Til> for ikke at udskrive tomme sider. Vælg <Fra> for at udskrive alle dokumentdata, når du udskriver, herunder alle tomme sider, som du har indsat i dit dokument.
<Fra>
<Til>
<Retning>
Vælg <Portræt> (lodret retning) eller <Landskab> (vandret retning) for sideretningen.
<Portræt>
<Landskab>
<Fontnummer>
Vælg den skrifttype, der skal anvendes, ved at vælge den relevante skrifttypes id-nummer. Du kan udskrive listen over PCL-skrifttyper med skrifttypeeksempler fra kontrolpanelet. Liste over PCL-skrifttyper
LBP654Cx
0 til 104
LBP653Cdw / LBP613Cdw
0 til 54
<Punktstørrelse> *1
Angiv skriftstørrelsen i tal, der kan justeres med intervaller på 0,25. Du kan kun angive denne indstilling, når en skalerbar skrifttype med de rette proportioner er valgt i <Fontnummer>.
4,00 til 12,00 til 999,75 (punkt)
<Pitch> *1
Angiv pitch eller cpi (tegn pr. tomme), der kan justeres med intervaller på 0,01. Du kan kun angive denne indstilling, når en skalerbar skrifttype med fast pitch er valgt i <Fontnummer>.
0,44 til 10,00 til 99,99 (cpi)
<Formularlinjer>
Angiv antallet af linjer, der er udskrevet på en side, fra 5 til 128. Denne indstilling ændres automatisk i forhold til de indstillinger, der er angivet i <Standardpapirformat> og <Retning>.
5 til 64  til 128 (linjer)
<Tegnkode>
Vælg den tegnkode, der passer bedst til den computer, hvorfra du sender udskriftsdata. Den angivne indstilling ignoreres, når tegnkoden styres af den skrifttype, der er angivet i <Fontnummer>.
LBP654Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
LBP653Cdw / LBP613Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Brugerdefineret papir>
Vælg, om der skal angives et brugerdefineret papirformat. Vælg <Til> for at angive papirets dimensioner i <X-dimension> og <Y-dimension>.
<Fra>
<Til>
<Måleenhed> *1
Angiv den måleenhed, der skal anvendes til at angive et brugerdefineret papirformat.
<Millimeter>
<Tomme>
<X-dimension> *1
Angiv de vandrette dimensioner (kort kant) for det brugerdefinerede papir.
77 til 215 (mm)
<Y-dimension> *1
Angiv de lodrette dimensioner (lang kant) for det brugerdefinerede papir.
127 til 355 (mm)
<Tilføj CR til LF>
Angiv, om der skal tilføjes et linjeskift (CR), når maskinen modtager en kode for linjenedrykning (LF). Hvis <Ja> er valgt, flytter printpositionen til begyndelsen af næste linje, når koden for linjeskift modtages. Hvis <Nej> er valgt, flytter udskriftspositionen til næste linje, lige under den modtagne LF-kode.
<Ja>
<Nej>
<Forstør A4-printbredde>
Angiv, om bredden på udskriftsområdet for et papir i A4-format skal udvides i stående retning, så den svarer til størrelsen på Letter-formatet.
<Fra>
<Til>
<Gråtoner>
Du kan vælge, at den brugte udskrivningsmetode skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke områder på et billede) for at få den bedste billedkvalitet.
<Fejldiffusion>
Giver finere udskrivningsresultater end ved hjælp af <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er velegnet til at udskrive skarpt omrids på tekst eller data med tynde linjer.
<Fra>
<Til>
Denne indstilling er kun tilgængelig, når <Opløsning> er angivet til <600 dpi>.
<Opløsning/Udjævning> *1
Vælg en metode til at reducere halvtoner, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Denne funktion kan angives for hver billedtype i et hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Grafik>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Billede>
<Opløsning>
<Udjævning>
<Tilpasningsmetode>
Angiv den behandlingsmetode, der bruges til at korrigere farven.
<Generelt>
<Opfattelse>
<Kolorimetrisk>
<Livligt Foto>
<Gråkompensation>
Konfigurer en indstilling, så sort eller grå data, hvor farveinformationen er "R = G = B", udskrives med kun K-toneren (sort). Hvis <Fra> er valgt, udskrives der data ved hjælp af toner i fire farver: CMYK. Denne funktion kan angives for hver billedtype i et hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Fra>
<Til>
 
<Grafik>
<Fra>
<Til>
 
<Billede>
<Fra>
<Til>
<BarDIMM> *1
Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive stregkoder understøttet af Barcode Printing Kit. Hvis <Aktivér> er valgt, genererer maskinen stregkoder, når den modtager stregkodekommandoer fra værtscomputeren. Hvis <Deaktiver> er valgt, bliver der ikke genereret stregkoder, selvom stregkodekommandoer sendes fra værtscomputeren.
<Deaktiver>
<Aktivér>
Hvis du vil aktivere BarDIMM-menuen, skal du aktivere Barcode Printing Kit. Hvis du ikke udskriver stregkoder, skal du sørge for at deaktivere BarDIMM-menuen. Ellers kan behandlingshastigheden for almindelige udskriftsjob blive reduceret.
Standardindstillingen er <Deaktiver>. Hvis du aktiverer Barcode Printing Kit, ændres den til <Aktivér>.
<FreeScape> *1
Angiv AEC (Alternate Escape Code), der skal bruges til stregkodekommandoer, når værtscomputeren ikke understøtter standard-escape-kode.
<Fra>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
Denne indstilling er kun tilgængelig, når <BarDIMM> er valgt.
<PS> *1
Angiv indstillingerne for PS-udskrivning såsom sidelayout og udskriftskvalitet.
<Timeout for job>
Denne indstilling giver dig mulighed for at angive den tid, der skal gå, inden et job annulleres grundet inaktivitet. Hvis et job ikke er afsluttet inden for den angivne tidsgrænse, annulleres jobbet automatisk.
0 til 3600 (sek.)
<Print PS-fejl>
Denne indstilling bestemmer, om der udskrives en fejlside, når der opstår en fejl.
<Fra>
<Til>
<Ren sort tekst>
Konfigurer en indstilling, så sort tekst med farveinformationerne "R=G=B=0%," "C=M=Y=100%" eller "C=M=Y=0%/K=100%" udskrives kun med K-toner (sort). Hvis <Fra> er valgt, udskrives teksten baseret på indstillingen <Outputprofil>.
<Fra>
<Til>
<Sort overtryk> *1
Angiv udskrivningsmetoden, der skal bruges, hvis sort tekst overlapper en farvet baggrund eller en figur. Denne funktion vises ikke, hvis <Ren sort tekst> er indstillet til <Fra>.
<Fra>
<Til>
<RGB-kildeprofil> *2
Vælg profilen for RGB-data i henhold til den skærm, du bruger.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ingen>
<CMYK-simuleringsprofil> *2
Vælg et simuleringsmål til at udskrive CMYK-data. Maskinen konverterer CMYK-data til en enhedsafhængig CMYK-farvemodel baseret på simulering.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Ingen>
Hvis der er valgt <Ingen>, kan overgangen af mørke farver blive uensartet afhængigt af data.
<Brug gråskalaprofil> *2
Angiv, om der skal konverteres grå data til CMYK-data ved hjælp af maskinens gråskalaprofil.
<Fra>
<Til>
Også selv om der er valgt <Til>, udskrives data kun ved hjælp af K-toneren (sort) alt efter indstillingen af <Outputprofil> eller <Ren sort tekst>.
<Outputprofil> *2
Vælg den passende profil for udskrivningsdataene. Denne funktion kan angives for hver enkelt billedtype i et dokument.
<Tekst>
<Normal>
<Foto>
<TR-normal>
<TR-foto>
 
<Grafik>
<Normal>
<Foto>
<TR-normal>
<TR-foto>
 
<Billede>
<Normal>
<Foto>
<TR-normal>
<TR-foto>
Indstillingen for dette punkt er utilgængelig, hvis en af følgende indstillinger er valgt.
<RGB-kildeprofil> indstilles til <Ingen>.
<CMYK-simuleringsprofil> indstilles til <Ingen>.
<Brug gråskalaprofil> indstilles til <Fra>.
<Tilpasningsmetode>
Vælg det element, der skal prioriteres ved udførsel af farvematching i <RGB-kildeprofil>.
<Opfattelse>
<Mætning>
<Kolorimetrisk>
Indstilling af dette punkt er ikke muligt, hvis <RGB-kildeprofil> er indstillet til <Ingen>.
<Gråtoner>
Du kan vælge, at den brugte udskrivningsmetode skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke områder på et billede) for at få den bedste billedkvalitet.
<Fejldiffusion>
Giver finere udskrivningsresultater end ved hjælp af <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er velegnet til at udskrive skarpt omrids på tekst eller data med tynde linjer.
<Fra>
<Til>
Denne indstilling er kun tilgængelig, når <Opløsning> er angivet til <600 dpi>.
<Opløsning/Udjævning> *1
Vælg en metode til at reducere halvtoner, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Denne funktion kan angives for hver billedtype i et hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Grafik>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Billede>
<Opløsning>
<Udjævning>
<Lysstyrke> *1
Juster lysstyrken af hele billedet i intervaller af 5 %. Jo lavere indstillingsværdi, jo lysere bliver billedet eller teksten. Jo større indstillingen er, jo mørkere bliver billedet eller teksten.
85 til 100 til 115 (%)
<Komposit overtryk>
Angiv, om CMYK-data skal overskrives med specificeret overtryk som komposit overtryk.
<Fra>
<Til>
Overtryk med specialfarver er ikke tilladt.
<Gråskalakonvertering> *1
Angiver måden, hvor man udskriver farvedata i sort-hvid.
<sRGB>
<NTSC>
<Ensartet RGB>
<Indstillinger for Imaging>
Du kan ændre udskrivningsindstillinger, der vil gælde ved udskrivning af billedfiler (JPEG/TIFF).
<Halvtoner>
Du kan ændre den brugte udskrivningsmetode, der bruges til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke områder på et billede) for at få den bedste billedkvalitet.
<Udjævning>
<Fejldiffusion>
<PDF>
Du kan ændre indstillingerne for PDF-filer.
<Forstør/formindsk til papirformat>
Angiv, om originalen skal udskrives i forstørret/reduceret format for at matche papiret. Bemærk, at forstørrelse/reducering af formatet ikke påvirker originalens formatforhold.
<Fra>
<Til>
<Forstør printområde>
Angiv, om udskrivningsområdet for papirformatet skal udvides.
<Fra>
<Til>
Hvis du angiver <Til>, kan det forekomme, at dele af siden, der vender ud mod kanten, ikke udskrives, eller at udskrifterne bliver lidt udtværede afhængigt af originalen.
<N på 1>
Angiv, om flere sider skal formindskes og udskrives på én side, så første side placeres øverst til venstre. Hvis du f.eks. vil udskrive fire sider på ét enkelt ark, skal du vælge <4 på 1>.
<Fra>
<2 på 1>
<4 på 1>
<6 på 1>
<8 på 1>
<9 på 1>
<16 på 1>
<Print kommentarer>
Angiv, om der skal udskrives kommentarer. Hvis du angiver <Auto>, vil der blive udskrevet kommentarer i PDF-filer.
<Fra>
<Auto>
<Ren sort tekst>
Konfigurer en indstilling, så sort tekst med farveinformationerne "R=G=B=0%," "C=M=Y=100%" eller "C=M=Y=0%/K=100%" udskrives kun med K-toner (sort). Hvis <Fra> er valgt, udskrives teksten baseret på indstillingen <Outputprofil>.
<Fra>
<Til>
<Sort overtryk> *1
Angiv udskrivningsmetoden, der skal bruges, hvis sort tekst overlapper en farvet baggrund eller en figur. Denne funktion vises ikke, hvis <Ren sort tekst> er indstillet til <Fra>.
<Fra>
<Til>
<RGB-kildeprofil> *2
Vælg profilen for RGB-data i henhold til den skærm, du bruger.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ingen>
<CMYK-simuleringsprofil> *2
Vælg et simuleringsmål til at udskrive CMYK-data. Maskinen konverterer CMYK-data til en enhedsafhængig CMYK-farvemodel baseret på simulering.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Ingen>
Hvis der er valgt <Ingen>, kan overgangen af mørke farver blive uensartet afhængigt af data.
<Brug gråskalaprofil> *2
Angiv, om der skal konverteres grå data til CMYK-data ved hjælp af maskinens gråskalaprofil.
<Fra>
<Til>
Også selv om der er valgt <Til>, udskrives data kun ved hjælp af K-toneren (sort) alt efter indstillingen af <Outputprofil> eller <Ren sort tekst>.
<Outputprofil> *2
Vælg den passende profil for udskrivningsdataene. Denne funktion kan angives for hver enkelt billedtype i et dokument.
<Tekst>
<Normal>
<Foto>
<TR-normal>
<TR-foto>
 
<Grafik>
<Normal>
<Foto>
<TR-normal>
<TR-foto>
 
<Billede>
<Normal>
<Foto>
<TR-normal>
<TR-foto>
Indstillingen for dette punkt er utilgængelig, hvis en af følgende indstillinger er valgt.
<RGB-kildeprofil> indstilles til <Ingen>.
<CMYK-simuleringsprofil> indstilles til <Ingen>.
<Brug gråskalaprofil> indstilles til <Fra>.
<Tilpasningsmetode>
Vælg det element, der skal prioriteres ved udførsel af farvematching i <RGB-kildeprofil>.
<Opfattelse>
<Mætning>
<Kolorimetrisk>
Indstilling af dette punkt er ikke muligt, hvis <RGB-kildeprofil> er indstillet til <Ingen>.
<Gråtoner>
Du kan vælge, at den brugte udskrivningsmetode skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke områder på et billede) for at få den bedste billedkvalitet.
<Fejldiffusion>
Giver finere udskrivningsresultater end ved hjælp af <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er velegnet til at udskrive skarpt omrids på tekst eller data med tynde linjer.
<Fra>
<Til>
Denne indstilling er kun tilgængelig, når <Opløsning> er angivet til <600 dpi>.
<Opløsning/Udjævning> *1
Vælg en metode til at reducere halvtoner, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Denne funktion kan angives for hver billedtype i et hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Grafik>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Billede>
<Opløsning>
<Udjævning>
<Lysstyrke> *1
Juster lysstyrken af hele billedet i intervaller af 5 %. Jo lavere indstillingsværdi, jo lysere bliver billedet eller teksten. Jo større indstillingen er, jo mørkere bliver billedet eller teksten.
85 til 100 til 115 (%)
<Komposit overtryk>
Angiv, om CMYK-data skal overskrives med specificeret overtryk som komposit overtryk.
<Fra>
<Til>
Overtryk med specialfarver er ikke tilladt.
<Gråskalakonvertering> *1
Angiver måden, hvor man udskriver farvedata i sort-hvid.
<sRGB>
<NTSC>
<Ensartet RGB>
<XPS>
Du kan ændre indstillingerne for XPS-filer.
<Tilpasningsmetode>
Angiv den behandlingsmetode, der bruges til at korrigere farven.
<Generelt>
<Opfattelse>
<Kolorimetrisk>
<Livligt Foto>
<Gråtoner>
Du kan vælge, at den brugte udskrivningsmetode skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke områder på et billede) for at få den bedste billedkvalitet.
<Fejldiffusion>
Giver finere udskrivningsresultater end ved hjælp af <Opløsning/Udjævning>. Denne funktion er velegnet til at udskrive skarpt omrids på tekst eller data med tynde linjer.
<Fra>
<Til>
Denne indstilling er kun tilgængelig, når <Opløsning> er angivet til <600 dpi>.
<Opløsning/Udjævning> *1
Vælg en metode til at reducere halvtoner, hvis <Fejldiffusion> er indstillet til <Fra>. Denne funktion kan angives for hver billedtype i et hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Grafik>
<Opløsning>
<Udjævning>
 
<Billede>
<Opløsning>
<Udjævning>
<Gråkompensation>
Konfigurer en indstilling, så sort eller grå data, hvor farveinformationen er "R = G = B", udskrives med kun K-toneren (sort). Hvis <Fra> er valgt, udskrives der data ved hjælp af toner i fire farver: CMYK. Denne funktion kan angives for hver billedtype i et hvilket som helst dokument.
<Tekst>
<Fra>
<Til>
 
<Grafik>
<Fra>
<Til>
 
<Billede>
<Fra>
<Til>
<Gråskalakonvertering> *1
Angiver måden, hvor man udskriver farvedata i sort-hvid.
<Tekst>
<sRGB>
<NTSC>
<Ensartet RGB>
 
<Grafik>
<sRGB>
<NTSC>
<Ensartet RGB>
 
<Billede>
<sRGB>
<NTSC>
<Ensartet RGB>
<Spar papir>
Angiv, om tomme sider i udskrivningsdata skal deaktiveres fra at blive udskrevet.
<Fra>
<Til>

<PDL-valg (Plug and Play)>

Vælg et sidebeskrivelsessprog, så maskinen registreres som en printer, der er kompatibel med det sprog, når den sluttes til en computer vha. Plug and Play.
<Netværk> *2
Vælg et sidebeskrivelsessprog, så maskinen registreres som en printer, der er kompatibel med det sprog, når den registreres via netværket.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
<USB>
Vælg et sidebeskrivelsessprog, så maskinen registreres som en printer, der er kompatibel med det sprog, når den sluttes til en computer via USB.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
24Y5-05R