Cloud Apps

สามารถส่งต้นฉบับที่สแกนไปยังบริการ Cloud ที่เชื่อมโยง แล้วบันทึกไว้ คุณยังสามารถพิมพ์ไฟล์ที่บันทึกไว้ในบริการ Cloud ได้อีกด้วย
แอปพลิเคชันนี้ใช้ได้กับเครื่องรุ่นที่มีฟังก์ชั่นสแกนเท่านั้น

[Register New Button]

เปิดหน้า [Register New Button] ใช้หน้านี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับบริการ Cloud ที่เชื่อมโยง และระบุรายการ เช่น ชื่อปุ่มที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลัก

[Name for Button Group]

แสดงรายการปุ่มที่ลงทะเบียนไว้ การคลิกลิงก์ของชื่อปุ่มในรายการ [Name for Button Group] จะเปิดหน้า [Button Details] ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือทำซ้ำการตั้งค่าของปุ่มที่เกี่ยวข้อง

[Scan Button]

แสดงหรือซ่อนปุ่มที่ใช้สำหรับสแกนบนหน้าจอหลัก

[Print Button]

แสดงหรือซ่อนปุ่มที่ใช้สำหรับการพิมพ์บนหน้าจอหลัก

[Reauthorize]

อนุญาตบริการ Cloud ที่เชื่อมโยงซ้ำอีกครั้ง ใช้ตัวเลือกนี้ หากการอนุญาตล้มเหลว หรือเพื่อลงทะเบียนปุ่มใหม่

[Delete]

อนุญาตให้คุณลบปุ่ม ก่อนคลิกตัวเลือกนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มที่จะลบไม่ได้ถูกซ่อนไว้
การสแกน
ขนาดสูงสุดของไฟล์ที่สามารถส่งได้คือ 30 MB
การสแกน
หากใช้เวลา 10 นาทีขึ้นไปตั้งแต่เริ่มสแกนจนถึงเริ่มส่งไฟล์ การส่งไฟล์จะล้มเหลว และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏอยู่ในรายงานและบนหน้าจอประวัติงาน การแก้ไขปัญหา
การพิมพ์
หากการดาวน์โหลดไฟล์ใช้เวลา 10 นาทีขึ้นไป การพิมพ์จะล้มเหลวและรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏอยู่ในรายงานและบนหน้าจอประวัติงาน การแก้ไขปัญหา
1FAH-00L