Šifrovanie a tlač údajov

Tlačové údaje môžete posielať do zariadenia v šifrovanom stave. Tým sa znižuje riziko manipulácie s údajmi a únik informácií v rámci komunikačnej cesty, prostredníctvom ktorej sú odosielané tlačové údaje. Táto funkcia sa nazýva šifrovaná zabezpečená tlač.
Uložené údaje môžete vytlačiť zadaním hesla na ovládacom paneli zariadenia.

Predpoklady

Uvedené položky súvisiace so šifrovanou zabezpečenou tlačou môžete nakonfigurovať v predvolených nastaveniach.
Predvolené nastavenia môžete nakonfigurovať pomocou zobrazenia obrazovky nastavení tlače cez ikonu zariadenia v časti [Zariadenia a tlačiarne]. Podrobnosti o konfigurácii nastavení nájdete v pomocníkovi na obrazovke nastavení tlače zobrazenej prostredníctvom predvolených nastavení.
Povolenie funkcie šifrovanej zabezpečenej tlače
Nastavenie kódu PIN (alebo hesla)
Ak zaregistrujete kód PIN ako predvolené nastavenie, môžete sa vyhnúť konfigurácii nastavení počas tlače.
POZNÁMKA
V prostredí so zdieľanou tlačiarňou je potrebné aktivovať funkciu CSR (Client Side Rendering) systému Windows na strane servera. Funkciu CSR môžete aktivovať nasledujúcim spôsobom.
(1) Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne, ktorú používate → kliknite na [Vlastnosti tlačiarne].
(2) Zobrazte kartu [Zdieľanie] → skontrolujte, či je vybraná možnosť [Zdieľať tlačiareň] → vyberte možnosť [Vykresliť tlačové úlohy na klientskych počítačoch].

Postupy

1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Vyberte možnosť [Zabezpečená tlač] v poli [Metóda výstupu].
3.
Na obrazovke [Nastavenia zabezpečenej tlače] vyberte možnosť [Použiť PIN/heslo šifrovanej zabezpečenej tlače] → kliknite na položku [OK].
Ak máte možnosť zadať kód PIN alebo heslo v časti [PIN/heslo], urobte tak a kliknite na [OK].
POZNÁMKA
Ak tlačíte bez nastavenia hesla, tlačová úloha sa zruší.
Ak zaregistrujete nastavenia šifrovanej zabezpečenej tlače ako obľúbené, skontrolujte, či je povolená možnosť [Predvoľby] > [Uložiť overovacie údaje do obľúbených nastavení] na karte [Podpora/zariadenie]. Ak je možnosť [Uložiť overovacie údaje do obľúbených nastavení] zakázaná, heslo sa neuloží medzi obľúbené.

Príbuzné témy