Använda appen för att skicka fax från en enhet

Med den här appen kan du skicka fax från en enhet och ändra faxinställningarna.
En knapp för att skicka ett fax med standardinställningarna registreras som standard. Du kan dock även registrera anpassade inställningar.
Genom att registrera ofta använda inställningar och mottagare på olika knappar kan du utföra de registrerade funktionerna med en enkel knapptryckning.

Förutsättningar

Enheten som används låter jobb utföras från mobila terminaler
Följ proceduren nedan för att aktivera inställningen från kontrollpanelen på enheten.
Visa [Management Settings] (Hanteringsinställningar) > [License/Other] (Licens/Övrigt) från (Settings/Registration) → och ställ in [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Tillåt jobb att utföras från mobil enhet) till [On] (På).
[Log in as Guest user] (Logga in som gästanvändare) är inaktiverad i [App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation)
OBS!
Om användarens autentisering av enheten är aktiverad och [Display When Function Is Selected] (Visa när funktion är vald) är satt till [Login Screen Display Settings] (Visningsinställningar för inloggningsskärm) visa någon av följande skärmar innan du utför åtgärden.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Om programvarutangentbordet visas på skärmen för autentisering av tangentbordet ska du stänga programvarutangentbordet innan du utför åtgärden.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
Skärmen för [Select Printer] (Välj skrivare) visas.
2.Välj enheten du använder.
3.Tryck på [Other Functions] (Andra funktioner) på startskärmen för Canon PRINT Business.
4.Tryck på [Fax].
När du skickar ett fax med standardinställningarna
5.Tryck på [Fax] på skärmen [Fax].
6.Ange mottagarens adress.
Du kan trycka på [+] för att öppna adressboken till den mobila terminalen och ange en mottagare.
Standardfaxinställningarna är angivna men du kan trycka på en inställning för att ändra den.
7.Placera originalen på enheten och tryck på [Start] (Starta).
Jobbet kanske avbryts om du placerar originalen efter att du har tryckt på [Start] (Starta).
8.Bekräfta mottagaren på skärmen som visas och tryck på [OK].
Om skärmen [Enter PIN Code] (Ange PIN-kod) visas ska du ange den fyrsiffriga PIN-koden som visas på enhetens skärm.
OBS!
Du kan aktivera [App Settings] (App-inställningar) > [Confirm Entered Fax Number] (Bekräfta inmatat faxnummer) för att visa ett fält för bekräftelse av det angivna faxnumret vid manuell inmatning av en mottagare.
Vid registrering av en ny knapp
5.Tryck på [Add Button] (Lägg till knapp) på skärmen [Fax].
6.Ange inställningarna som ska registreras på knappen, mottagarens faxnummer samt knappnamnet och tryck på [Store] (Lagra).

Resultat

Faxet skickas till den angivna mottagaren.
Om du registrerar en ny knapp läggs den till på skärmen [Fax].
OBS!
Tryck på [] till höger om knappen för att ändra inställningarna för en registrerad knapp.
Tryck på ikonen Edit längst upp till höger på skärmen för att sortera knapparna eller radera en knapp.
Om meddelandet ”The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.” visas ska du logga in på enheten innan du utför funktionen eller ändra enhetens inställningar för visuella meddelanden.
Om meddelandet ”Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.” visas ska du kontrollera inställningen [Fax] på enheten och ändra alla inställningar som strider mot de inställningar som anges i appen.

Relaterade ämnen