Odeslání adresy cílového umístění, kterou lze použít s funkcí [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) / [Scan] (Skenovat) do zařízení

Adresu cílového umístění, která je uložena v adresáři koncového mobilního zařízení, je možné odeslat do zařízení. Při používání funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) / [Scan] (Skenovat) na zařízení lze adresu odeslaného cílového umístění stanovit jako cílové umístění. Můžete také v aplikaci zadat předmět, text a název souboru a odeslat je do zařízení. Při výběru zařízení pro odeslání můžete použít technologii Bluetooth nebo kód QR.

Nezbytné předpoklady

Je nastavena možnost [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli). (Když je v zařízení nastavena funkce ověření uživatele)

Postupy

Stanovte cílové umístění pomocí koncového mobilního zařízení

1.Na domovské obrazovce klepněte na položku [Other Functions] (Další funkce) > [Provide Address] (Poskytnout adresu).
2.Zadejte adresu cílového umístění, cílové umístění pro kopii, předmět, název souboru a text.

Vyberte zařízení a odešlete adresu cílového umístění

Při výběru zařízení pomocí technologie Bluetooth
Úkony na koncovém mobilním zařízení
3.Klepněte na ikonu [Next] (Další) na obrazovce [Provide Address] (Poskytnout adresu).
4.Na obrazovce [Nearby Printers] (Blízké tiskárny) vyberte používané zařízení.
Adresa cílového umístění se odešle do vybraného zařízení.
Zařízení není zjištěno
Přesuňte se na místo, na němž je zařízení viditelné, a klepněte na položku [Search] (Hledat). Zařízení lze detekovat pomocí technologie Bluetooth ze vzdálenosti zhruba 2 m/80 inches.
Pokud se zobrazí obrazovka [Usage] (Využití)
Zadejte kód PIN podle obrazovky a zaregistrujte (spárujte) zařízení v koncovém mobilním zařízení jako zařízení připojené pomocí technologie Bluetooth.
Pokud se zobrazí obrazovka [Wi-Fi Settings] (Nastavení Wi-Fi)
Připojte se ke stanovené síti pomocí nastavení sítě Wi-Fi systému iOS podle pokynů na obrazovce.
Pokud se zobrazí obrazovka [Adjust Sensitivity] (Nastavit citlivost) / [Adjust Sensitivity for Login] (Nastavit citlivost pro přihlášení)
Používané koncové mobilní zařízení vyžaduje nastavení citlivosti rozhraní Bluetooth. Nastavte citlivost podle pokynů na obrazovce.
Při výběru zařízení pomocí kódu QR
Úkony na zařízení
3.Zobrazte kód QR z položky [Mobile Portal] (Mobilní portál) na zařízení.
Úkony na koncovém mobilním zařízení
4.Klepněte na ikonu [Next] (Další) na obrazovce [Provide Address] (Poskytnout adresu).
5.Pokud se zobrazí obrazovka [Nearby Printers] (Blízké tiskárny), klepněte na tlačítko [Select from QR Code] (Vybrat z kódu QR).
6.Umístěte kód QR zobrazený na ovládacím panelu zařízení do rámečku na zobrazené obrazovce fotoaparátu.
Když je kód QR umístěn uvnitř hranic rámečku, aplikace jej automaticky naskenuje.
Adresa cílového umístění se odešle do zařízení zvoleného pomocí kódu QR.
Pokud se zobrazí obrazovka [Wi-Fi Settings] (Nastavení Wi-Fi)
Připojte se ke stanovené síti pomocí nastavení sítě Wi-Fi systému iOS podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA
Pokud povolíte funkci [Provide Address to Selected Printer] (Poskytnout adresu vybrané tiskárně) na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Provide Address] (Poskytnout adresu), můžete odeslat cílové umístění do zařízení zobrazeného na domovské obrazovce aplikace. V tomto případě není potřebné vybrat zařízení po zadání každé položky na obrazovce [Provide Address] (Poskytnout adresu).
Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte jej v [Remote UI Access PIN] (PIN pro Remote Access UI).

Výsledek

V aplikaci se zobrazí zpráva informující o dokončení odeslání adresy cílového umístění.
Zkontrolujte, zda je na ovládacím panelu zařízení jako cílové umístění nastavena odeslaná adresa cílového umístění, a pokračujte použitím funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) / [Scan] (Skenovat).

Související témata