Prekja e pajisjes për të hyrë

Mund të hyni te një pajisje e regjistruar në [Nearby Printers] (Printerët në afërsi) duke e prekur me terminalin celular.

Kërkesat paraprake

Opsioni që përputhet me Bluetooth është i instaluar në pajisjen që do të përdorni.
Bluetooth është i aktivizuar te parametrat e pajisjes që po përdorni.
Bluetooth është i aktivizuar te parametrat e terminalit celular.
Pajisja që do të përdorni është regjistruar në ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin) të funksionit [Nearby Printers] (Printerët në afërsi).
Është caktuar [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit).
Megjithatë, çaktivizoni [Log in as Guest user] (Hyni si përdorues vizitor).
SHËNIM
Për të hyrë te një pajisje duke e prekur me terminalin celular, kërkohet një mjedis që bën të mundur që pajisja dhe terminali celular të lidhen me një rrjet Wi-Fi ose me një lidhje të drejtpërdrejtë.
Në varësi të pajisjes që po përdorni, ajo mund të mos zbulohet nëse e prekni terminalin celular kur pajisja është në modalitetin e gjumit*. Prekni terminalin celular pasi të shtypni tastin [Energy Saver] (Kursimi i energjisë) për të dalë nga modaliteti i gjumit.
* Modaliteti i gjumit: Paneli i kontrollit i pajisjes është çaktivizuar.

Procedurat

1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Other Functions] (Funksione të tjera).
2.Trokitni te [Printer Control Panel Login] (Hyrja në panelin e kontrollit të printerit) në pjesën e përparme të pajisjes që po përdorni.
Pajisja që po përdorni shfaqet në ekranin [Printer Control Panel Login] (Hyrja në panelin e kontrollit të printerit).
3.Prekni pajisjen për ta përdorur me terminalin celular.
SHËNIM
Nëse pajisja që po përdorni shfaq një mesazh që tregon se pajisja nuk është regjistruar nga [Printer Control Panel Login] (Hyrja në panelin e kontrollit të printerit), trokitni tek [OK] në ekranin e mesazhit për të shfaqur ekranin [Printer Control Panel Login] (Hyrja në panelin e kontrollit të printerit). Referojuni "Regjistrimi i pajisjes (kërkimi me Bluetooth)" për mënyrën se si ta regjistroni pajisjen tuaj.

Rezultati

Keni hyrë te pajisja.

Tema të ngjashme