Dërgimi i një adrese të destinacionit që mund të përdoret me funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni)/[Scan] (Skanoni) te pajisja

Mund të dërgoni një adresë të destinacionit që është ruajtur në Librin e adresave të terminalit celular në pajisje. Adresa e dërguar e destinacionit mund të specifikohet si një destinacion gjatë përdorimit të funksionit [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) / [Scan] (Skanoni) te pajisja. Mund të futni po ashtu emrin e një subjekti, tekstin dhe emrin e skedarit në aplikacion dhe t'i dërgoni te pajisja. Kur të zgjidhni pajisjen ku do të dërgoni, mund të përdorni Bluetooth ose një kod QR.

Kërkesat paraprake

Është caktuar [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit). (Kur funksioni i vërtetimit të përdoruesit është vendosur në pajisje)

Procedurat

Specifikoni destinacionin me terminalin celular

1.Në ekranin kryesor, trokitni te [Other Functions] (Funksione të tjera) > [Provide Address] (Jepni adresën).
2.Futni adresën e destinacionit/CC/emrin e subjektit/emrin e skedarit/tekstin.

Zgjidhni një pajisje dhe dërgoni adresën e destinacionit

Kur zgjidhni pajisjen me Bluetooth
Operacionet në terminalin celular
3.Trokitni te [Next] (Tjetër) në ekranin [Provide Address] (Jepni adresën).
4.Zgjidhni pajisjen që po përdorni në ekranin [Nearby Printers] (Printerët në afërsi).
Adresa e destinacionit dërgohet te pajisja e zgjedhur.
Nëse pajisja nuk zbulohet
Afrohuni në një vendndodhje ku pajisja është e dukshme dhe trokitni te [Search] (Kërkoni). Distanca e llogaritur në të cilën mund të zbulohet një pajisje nga Bluetooth është 2 m/80 inches.
Nëse shfaqet ekrani [Usage] (Përdorimi)
Futni kodin PIN sipas ekranit dhe regjistroni (çiftoni) pajisjen në terminalin celular si një pajisje të lidhur me Bluetooth.
Nëse shfaqet ekrani [Wi-Fi Settings] (Parametrat e Wi-Fi)
Lidhuni me rrjetin e specifikuar me parametrat e Wi-Fi të iOS sipas udhëzimeve në ekran.
Nëse shfaqet ekrani [Adjust Sensitivity] (Rregulloni ndjeshmërinë) / [Adjust Sensitivity for Login] (Rregulloni ndjeshmërinë për hyrjen)
Rregullimi i ndjeshmërisë së Bluetooth është i nevojshëm për terminalin celular që po përdorni. Rregulloni ndjeshmërinë sipas udhëzimeve në ekran.
Kur zgjidhni pajisjen me kodin QR
Operacionet në pajisje
3.Shfaqni kodin QR nga [Mobile Portal] (Portali celular) në pajisje.
Operacionet në terminalin celular
4.Trokitni te [Next] (Tjetër) në ekranin [Provide Address] (Jepni adresën).
5.Nëse shfaqet mesazhi [Nearby Printers] (Printerët në afërsi), trokitni te [Select from QR Code] (Zgjidhni nga kodi QR).
6.Poziciononi kodin QR që shfaqet në panelin e kontrollit të pajisjes brenda kuadrit të ekranit të kamerës që shfaqet.
Kur kodi QR të jetë i vendosur brenda kufizimeve, aplikacioni skanon automatikisht kodin QR.
Adresa e destinacionit dërgohet te pajisja e zgjedhur me kodin QR.
Nëse shfaqet ekrani [Wi-Fi Settings] (Parametrat e Wi-Fi)
Lidhuni me rrjetin e specifikuar me parametrat e Wi-Fi të iOS sipas udhëzimeve në ekran.
SHËNIM
Nëse aktivizoni [Provide Address to Selected Printer] (Jepni adresën për printerin e zgjedhur) në [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [Provide Address] (Jepni adresën), mund të dërgoni një adresë të destinacionit te pajisja e shfaqur në ekranin bazë të aplikacionit. Në këtë rast, nuk nevojitet ta zgjidhni pajisjen pasi të futni çdo artikull në ekranin [Provide Address] (Jepni adresën).
Nëse ju kërkohet të futni një fjalëkalim, futeni në [Remote UI Access PIN] (PIN-i i aksesit të UI-së në largësi).

Rezultati

Një mesazh që tregon se dërgimi i një adrese të destinacionit ka përfunduar shfaqet në aplikacion.
Kontrolloni që adresa e dërguar e destinacionit është caktuar si destinacioni në panelin e kontrollit të pajisjes dhe vazhdoni veprimin e funksionit [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) / [Scan] (Skanoni).

Tema të ngjashme