Registrera enheten (söker med Bluetooth)

Du kan söka efter och registrera produkter som används för att scanna, skriva ut osv. Här beskrivs metoden för att söka efter och registrera lokala enheter med Bluetooth.

Förutsättningar

Antalet registrerade enheter har inte nått den övre gränsen.
Upp till 10 enheter kan registreras i den här appen. Om totalt 10 enheter är registrerade söker du efter enheter efter att du har tagit bort registrerade enheter.
Ett Bluetooth-kompatibelt alternativ är installerat i enheten som ska användas.
Bluetooth är aktiverat i inställningarna för den enhet du använder.
Bluetooth är aktiverat i inställningarna för den mobila terminalen.
[App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation) är inställt.
[Log in as Guest user] (Logga in som gästanvändare) bör inaktiveras.
Platsinformation är aktiverat i inställningarna för den mobila terminalen.

Procedurer

Söka efter lokala enheter med Bluetooth

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
Skärmen för [Select Printer] (Välj skrivare) visas.
2.Tryck på [Nearby Printers] (Lokala skrivare).
Identifierade enheter visas.
Om enheten inte har identifierats
Gå till en plats där enheten är synlig och tryck på [Search] (Sök). Det beräknade avståndet inom vilket en enhet kan identifieras av Bluetooth är 2 m/80 inches.
3.Välj enheten.
4.Bekräfta enhetsinformationen i dialogrutan som visas → tryck på [Add] (Lägg till).
Om en inställningsskärm för ett Wi-Fi-nätverk visas ska du konfigurera inställningarna enligt instruktionerna på skärmen.
Om skärmen [Usage] (Användning) visas
Ange PIN-koden enligt instruktionerna på skärmen och registrera (parkoppla) enheten i den mobila terminalen som en enhet som är ansluten via Bluetooth.
Om skärmen [Adjust Sensitivity] (Justera känslighet)/[Adjust Sensitivity for Login] (Justera känslighet för inloggning) visas
Bluetooth-känslighetsjustering är nödvändig för den mobila terminal du använder. Justera känsligheten i enlighet med anvisningarna på skärmen.

Resultat

Enheten registreras på skärmlistan [Select Printer] (Välj skrivare).
OBS!
Du kan även registrera en enhet från utskriftsskärmen [Preview] (Förhandsgranska). Tryck på [Printer] (Skrivare) på skärmen [Preview] (Förhandsgranska) för att visa skärmen [Select Printer] (Välj skrivare).

Relaterade ämnen