Drukowanie plików

Pliki zapisane w urządzeniu przenośnym lub w pamięci masowej w chmurze lub na karcie pamięci SD można drukować.

Wymagania wstępne

Drukowanie bezpośrednie plików PDF

W przypadku urządzeń zgodnych z funkcją drukowania bezpośredniego PDF* można wysłać plik PDF bezpośrednio do urządzenia i go wydrukować.
Używane urządzenie jest zgodne z funkcją drukowania bezpośredniego plików PDF*.
* Opcja [] jest wyświetlana na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
Na ekranie [Printer Details] (Szczegóły drukarki) > [Print Options] (Opcje wydruku) opcja [PDF Direct Print] (Bezpośrednie drukowanie PDF) jest włączona.
UWAGA
W przypadku innych urządzeń niż wymienione powyżej proces renderowania dla drukowania jest wykonywany na urządzeniu przenośnym.

Procedury

Wybór pliku do wydrukowania

1.Na ekranie głównym aplikacji Canon PRINT Business wybierz opcję [Documents] (Dokumenty).
2.Wybierz plik do wydrukowania na wyświetlonym ekranie wyboru plików.
Jeżeli po wybraniu pliku PDF zostanie wyświetlony komunikat [This file is password protected.] (Ten plik jest chroniony hasłem.), wprowadź hasło ustawione w pliku PDF.
Zostanie wyświetlony ekran podglądu dokumentu.
3.Na ekranie podglądu wybierz opcję [].
Zostanie wyświetlony ekran [Preview] (Podgląd).

Drukowanie wybranego pliku

1.Wybierz opcję [Printer] (Drukarka) i wybierz urządzenie używane do drukowania.
2.Wybierz ustawienia drukowania, aby je zmienić.
3.Sprawdź podgląd na ekranie [Preview] (Podgląd).
Tworzenie podglądu
Jeżeli obraz miniatury nie jest wyświetlany, podgląd zostanie utworzony po dotknięciu opcji [Preview] (Podgląd).
Utwórz podgląd po skonfigurowaniu ustawień drukowania.
Aby sprawdzić drugą i kolejne strony
Wybranie obrazu miniatury spowoduje wyświetlenie powiększonego podglądu. W przypadku drukowania pliku złożonego z wielu stron drugą i kolejne strony można sprawdzić w widoku powiększonego podglądu.
Aby usunąć niepotrzebne strony
Wybranie obrazu miniatury spowoduje wyświetlenie powiększonego podglądu. Wyświetl niepotrzebne strony i dotknij opcji []. W przypadku bezpośredniego drukowania plików PDF nie można usunąć zbędnych stron.
4.Na ekranie [Preview] (Podgląd) wybierz opcję [Print] (Drukuj).
UWAGA
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia użycia usługi Data Conversion Service, ustaw serwer proxy w razie potrzeby i dotknij [OK].

Wynik

Wybrany plik zostanie wydrukowany.
UWAGA
Jeśli prawidłowe drukowanie plików PDF jest niemożliwe w urządzeniu, które nie obsługuje drukowania bezpośredniego PDF, sytuację może poprawić przełączenie między opcjami [On] (Wł.) i [Off] (Wył.) w pozycji [PDF Preview Method] (Metoda podglądu PDF) > [Data Conversion Service] (Usługa konwersji danych) na ekranie [Print Settings] (Ustawienia drukowania).

Tematy pokrewne