Skanowanie (seria imageRUNNER ADVANCE)

Dane zeskanowane przez urządzenie wielofunkcyjne można odbierać za pomocą urządzenia przenośnego.
W przypadku urządzeń z serii imageRUNNER ADVANCE można konfigurować ustawienia skanowania i uruchamiać skanowanie z poziomu urządzenia przenośnego za pomocą funkcji [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego) urządzenia wielofunkcyjnego.
Jeżeli nie można korzystać z funkcji [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego), można konfigurować ustawienia skanowania i uruchamiać skanowanie po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji Canon Mobile Scanning MEAP Application na urządzeniu z serii imageRUNNER ADVANCE.
Najpierw należy uruchomić funkcję skanowania do urządzeń przenośnych lub aplikację Canon Mobile Scanning MEAP Application z poziomu panelu dotykowego wyświetlacza urządzenia wielofunkcyjnego, a następnie wykonać operację za pomocą urządzenia przenośnego.

Wymagania wstępne

Korzystanie z funkcji [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego)

Funkcja [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego) jest włączona.
W przypadku włączenia funkcji ACCESS MANAGEMENT SYSTEM uprawnienia użytkownika dotyczące funkcji [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego) są stosowane do zalogowanego użytkownika.
UWAGA
Jeśli nie można korzystać z funkcji Scan for Mobile lub Canon Mobile Scanning MEAP Application, należy skonfigurować ustawienia skanowania przy użyciu funkcji [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) urządzenia wielofunkcyjnego.

Procedury

Przygotowanie urządzenia wielofunkcyjnego

1.Umieść oryginał na płycie szklanej lub w podajniku urządzenia wielofunkcyjnego.
2.Naciśnij [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego) lub [Canon Mobile Scanning] (Skanowanie mobilne Canon) na panelu dotykowym wyświetlacza.
Jeśli powyższa ikona nie jest wyświetlana, naciśnij przycisk [Show All] (Pokaż wszystko) w menu Main Menu, aby zmienić wyświetlane informacje.
3.W razie konieczności zalogowania się na urządzeniu należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.
4.Na ekranie [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Aplikacja MEAP Canon Mobile Scanning) potwierdź [Device Name] (Nazwa urządzenia) i [IP Address] (Adres IP).

Wykonywanie operacji przy użyciu urządzenia przenośnego

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business i zarejestruj/wybierz urządzenie, którego chcesz używać.
Posłuż się nazwą urządzenia lub adresem IP wyświetlanymi na ekranie [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Aplikacja MEAP Canon Mobile Scanning) urządzenia wielofunkcyjnego.
2.Na ekranie głównym wybierz opcję [Scan] (Skanuj).
3.Na ekranie [Scan] (Skanuj) skonfiguruj ustawienia skanowania.
4.Wybierz opcję [Scan] (Skanuj).
Skanowanie z płyty szklanej
Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.
Aby kontynuować skanowanie:
Ustaw oryginał → naciśnij przycisk [] (Start).
Aby zakończyć skanowanie:
Naciśnij [Start Sending] (Rozpocznij wysyłanie).
UWAGA
Aby dostosować orientację stron nieparzystych i parzystych podczas skanowania obu stron oryginału za pomocą podajnika, ustaw opcję [2-Sided Original] (Dwustronny oryginał) w celu zachowania kierunku szycia oryginału.
Jednak w przypadku urządzeń z oznaczeniem [] wyświetlanym na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę) podczas skanowania oryginałów o orientacji poziomej należy ustawić opcję [2-Sided Original] (Dwustronny oryginał) w sposób opisany poniżej.
W przypadku książkowych dwustronnych oryginałów z szyciem wzdłuż krótkiej krawędzi: [Calendar Type] (Układ kalendarza)
W przypadku kalendarzowych dwustronnych oryginałów z szyciem wzdłuż długiej krawędzi: [Book Type] (Układ książki)

Wynik

Zeskanowane dane zostaną zapisane i zostanie wyświetlony ekran podglądu dokumentu.

JPEG/PDF

Na ekranie podglądu dokumentu jest wyświetlany podgląd.

TIFF/OOXML

Aplikację, która wyświetli podgląd, można wybrać po dotknięciu ikony pliku.
UWAGA
Aby wyświetlić podgląd pliku formatu TIFF/OOXML, w urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja.
Jeśli podczas skanowania zostanie wybrana opcja [OOXML (pptx)] lub [OOXML (docx)] w pozycji [File Format] (Format pliku), otwarcie zeskanowanych danych za pomocą innych aplikacji może nie być możliwe. Jeśli do tego dojdzie, należy wykonać skanowanie ponownie w innym formacie plików.

Tematy pokrewne