Funkcie, ktoré umožňujú využívanie technológie NFC

Ak používané zariadenie a mobilné zariadenie podporujú technológiu NFC, môžete spustiť aplikáciu, vybrať zariadenie, tlačiť údaje a odosielať cieľ cez funkciu [Scan and Send] (Skenovať a odoslať)/[Scan] (Skenovať) zariadenia jednoduchým priložením mobilného zariadenia k značke NFC na zariadení. Ak sú nastavenia Wi-Fi mobilného zariadenia zakázané, automaticky sa povolia a mobilné zariadenie sa pripojí do siete Wi-Fi. Na obrazovkách, kde je možné použitie funkcií aplikácie s podporou technológie NFC, sa zobrazí položka [].
Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje priame pripojenie, musia byť toto zariadenia a mobilné zariadenie pripojené do rovnakej siete.
S technológiou NFC sú kompatibilné tieto funkcie.
Spustenie aplikácie
Ak mobilné zariadenie priložíte k značke NFC na zariadení v štádiu, keď aplikácia nie je spustená, aplikácia sa spustí a zaregistruje/vyberie sa zariadenie priložené k značke.
Výber zariadenia
Ak ho priložíte k zariadeniu až po spustení aplikácie, toto zariadenie sa zaregistruje/vyberie.
Tlač údajov v ukážke
Ak mobilné zariadenie priložíte v štádiu, keď sa údaje zobrazujú na obrazovke ukážky dokumentu alebo obrazovke [Preview] (Ukážka), zariadenie tieto údaje vytlačí. Pri tlači sa použijú nastavenia stanovené pri poslednej tlači. Ak vyberiete inú tlačiareň ako pri poslednej tlači, údaje sa vytlačia s predvolenými nastaveniami.
Odoslanie cieľa funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať)/[Scan] (Skenovať) do zariadenia
Pri zadaní cieľa cez funkciu [Scan and Send] (Skenovať a odoslať)/[Scan] (Skenovať) zariadenia priložte zariadenie, keď je cieľ zadaný cez obrazovku [Other Functions] (Iné funkcie) > [Provide Address] (Poskytnúť adresu) > [Provide Address] (Poskytnúť adresu) v aplikácii. Cieľ sa odošle do priloženého zariadenia.
POZNÁMKA
Ak chcete používať technológiu NFC, musíte ju povoliť v nastaveniach mobilného zariadenia. Ak je NFC v nastaveniach mobilného zariadenia zakázané, ťuknutím na položku [] a potom na položku [OK] v zobrazenom dialógovom okne otvoríte obrazovku nastavení.
V aplikácii môžete zaregistrovať až 10 zariadení. Ak sa zobrazuje hlásenie [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Nemožno zaregistrovať ďalšie tlačiarne. Odstráňte tlačiarne a pokúste sa zaregistrovať tlačiareň znova.), dotknite sa zariadenia opäť po odstránení zariadenia na obrazovke [Select Printer] (Výber tlačiarne).

Súvisiace témy