Odoslanie adresy cieľa, ktorú možno používať s funkciou [Scan and Send] (Skenovať a odoslať)/[Scan] (Skenovať), do zariadenia

Do zariadenia môžete odoslať adresu cieľa uloženú v telefónnom zozname mobilného zariadenia. Odoslanú adresu cieľa možno určiť za cieľ pri používaní funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať)/[Scan] (Skenovať) v zariadení. Tiež môžete v aplikácii zadať predmet, text a názov súboru a odoslať ich na zariadenie. Pri výbere zariadenia, do ktorého chcete údaje odoslať, môžete použiť NFC, Bluetooth alebo QR kód.

Prerekvizity

Je nastavená položka [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [User Information] (Informácie o používateľovi). (Pokiaľ je v zariadení nastavená funkcia overenia používateľov)

Postupy

Pomocou mobilného zariadenia určte cieľ

1.Na domovskej obrazovke ťuknite na položku [Other Functions] (Iné funkcie) > [Provide Address] (Poskytnúť adresu).
2.Zadajte adresu cieľa/kópiu/predmet/názov súboru/text.

Výber zariadenia a odoslanie adresy cieľa

Pri výbere zariadenia dotykom NFC
Činnosti na zariadení
3.Stlačte tlačidlo [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) alebo [Scan] (Skenovať) > [E-mail] na ovládacom paneli.
Činnosti na mobilnom zariadení
4.Keď sa zobrazí obrazovka [Provide Address] (Poskytnúť adresu), priložte mobilné zariadenie k značke NFC na zariadení.
Na dotknuté zariadenie sa odošle adresa cieľa.
Pri výbere zariadenia cez Bluetooth
Činnosti na mobilnom zariadení
3.Ťuknite na položku [Next] (Ďalej) na obrazovke [Provide Address] (Poskytnúť adresu).
4.Vyberte zariadenie, ktoré používate, na obrazovke [Nearby Printers] (Blízke tlačiarne).
Na vybraté zariadenie sa odošle adresa cieľa.
Ak sa zariadenie nezistilo
Prejdite na miesto, kde je zariadenie viditeľné, a ťuknite na položku [Search] (Hľadať). Odhadovaná vzdialenosť, na ktorú dokáže rozhranie Bluetooth zistiť zariadenie, je 2 m/80 inches.
Ak sa zobrazí obrazovka [Usage] (Využitie)
Zadajte kód PIN podľa obrazovky a zaregistrujte (spárujte) zariadenie s mobilným zariadením ako zariadenie pripojené cez Bluetooth.
Ak sa zobrazí obrazovka [Adjust Sensitivity] (Upraviť citlivosť)/[Adjust Sensitivity for Login] (Upraviť citlivosť pre prihlásenie)
Pre mobilné zariadenie, ktoré používate, je potrebné upravenie citlivosti rozhrania Bluetooth. Upravte citlivosť podľa pokynov na displeji.
Pri výbere zariadenia pomocou QR kódu
Činnosti na zariadení
3.Zobrazte QR kód z lokality [Mobile Portal] (Mobilný portál) na zariadení.
Činnosti na mobilnom zariadení
4.Ťuknite na položku [Next] (Ďalej) na obrazovke [Provide Address] (Poskytnúť adresu).
5.QR kód zobrazený na ovládacom paneli zariadenia umiestnite do rámu zobrazeného na obrazovke fotoaparátu.
Keď je QR kód umiestnený v rámiku, aplikácia ho automaticky naskenuje.
Na zariadenie vybraté pomocou QR kódu sa odošle adresa cieľa.
POZNÁMKA
Ak cez možnosti [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Provide Address] (Poskytnúť adresu) povolíte možnosť [Provide Address to Selected Printer] (Poskytnúť adresu vybratej tlačiarni), môžete poslať adresu cieľa na zariadenie zobrazené na domovskej obrazovke aplikácie. V tomto prípade nemusíte vyberať zariadenie po pridaní každej položky na obrazovke [Provide Address] (Poskytnúť adresu).
Aplikácii sa nemusí podariť prehliadať adresy v závislosti od aplikácie adresára, ktorú používate. Ak sa tak stane, použite inú aplikáciu adresára.
Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte ho v poli [Remote UI Access PIN] (Kód PIN na prístup do Remote UI (Vzdialené UR)).

Výsledok

V aplikácii sa zobrazí správa, že odosielanie adresy cieľa je dokončené.
Na ovládacom paneli zariadenia skontrolujte, či je odoslaná adresa cieľa nastavená ako cieľ, a pokračujte v používaní funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať)/[Scan] (Skenovať).

Súvisiace témy