Skenovanie (séria imageCLASS/i-SENSYS a pod.)

Multifunkčné zariadenie môžete ovládať pomocou mobilného zariadenia a zachytávať naskenované údaje.
V prípade série, ktorá nemá v hlavnej ponuke zariadenia funkciu [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie) ani [Canon Mobile Scanning] (Mobilné skenovanie Canon), skenujte nasledujúcimi spôsobmi.

Postupy

Príprava multifunkčného zariadenia

1.Položte originál na predlohové sklo alebo do podávača.
2.Stlačte tlačidlo [Scan] (Skenovať).
3.Stlačením tlačidla [] alebo [] vyberte položku [Remote Scanner] (Vzdialený skener) → stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazí sa obrazovka čakania na vzdialený skener (online).
POZNÁMKA
Niektoré modely zariadení umožňujú nastavenie automatického prepnutia skenera do stavu online.
V závislosti od nastavení však nemusí byť povolené automatické prepnutie do stavu online.
Podrobnosti nájdete v príručkách dodaných so zariadením.

Obsluha pomocou mobilného zariadenia

1.Ťuknite na položku [] v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business a zaregistrujte/vyberte zariadenie na použitie.
2.Na domovskej obrazovke ťuknite na položku [Scan] (Skenovať).
3.Na obrazovke [Scan] (Skenovať) nakonfigurujte nastavenia skenovania.
4.Ťuknite na položku [Scan] (Skenovať).
Ak skenujete z predlohového skla
Keď sa dokončí skenovanie originálu, na mobilnom zariadení sa zobrazí obrazovka s potvrdením v pokračovaní skenovania.
Ak chcete pokračovať v skenovaní:
Nastavte originál → ťuknite na položku [Scan] (Skenovať).
Ak chcete dokončiť skenovanie:
Ťuknite na položku [Done] (Hotovo).
POZNÁMKA
Pri skenovaní originálu z oboch strán pomocou podávača nastavíte orientáciu párnych a nepárnych strán pomocou možnosti [2-Sided Original] (Obojstranný originál), aby sa zachoval smer väzby originálu.
Pri skenovaní originálov s rozložením na šírku však nastavte položku [2-Sided Original] (Obojstranný originál) nasledujúcim spôsobom.
Pre obojstranné originály knižného typu s väzbou na kratšej strane: [Calendar Type] (Typ kalendár)
Pre obojstranné originály kalendárového typu s väzbou na dlhšej strane: [Book Type] (Typ kniha)

Výsledok

Naskenované dáta sa uložia a zobrazí sa ukážka.

Súvisiace témy