Ierīces reģistrēšana (meklēšana Wi-Fi tīklā)

Varat meklēt un reģistrēt skenēšanai, drukāšanai un citām darbībām izmantojamās ierīces. Pastāv metode automātiskai ierīču atrašanai tīklā, kā arī metode ierīču atrašanai, norādot IP adresi vai DNS nosaukumu (FQDN).

Priekšnoteikumi

Reģistrēto ierīču skaits nav sasniedzis augšējo ierobežojumu.
Šajā lietojumprogrammā var reģistrēt līdz 10 ierīcēm. Ja kopā ir reģistrētas 10 ierīces, meklējiet ierīces pēc reģistrēto ierīču dzēšanas.

Procedūras

Automātiska ierīču meklēšana tajā pašā tīklā

1. Pieskarieties opcijai [] lietojumprogammas Canon PRINT Business galvenā ekrāna kreisā augšējā stūrī.
Tiek parādīts ekrāns [Select Printer] (Atlasīt printeri).
2. Pieskarieties opcijai [Auto Search (Wi-Fi)] (Automātiska meklēšana (Wi-Fi)).
Tiek parādītas noteiktās ierīces.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Apstipriniet ierīces informāciju parādītajā dialoglodziņā → pieskarieties opcijai [Add] (Pievienot).
PIEZĪME
Ja ierīce, ko vēlaties izmantot, netiek parādīta, meklējiet to ar funkciju [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuāla meklēšana (Wi-Fi)).

Manuāla ierīču meklēšana, norādot IP adresi/DNS nosaukumu (FQDN)

1. Pieskarieties opcijai [] lietojumprogammas Canon PRINT Business galvenā ekrāna kreisā augšējā stūrī.
Tiek parādīts ekrāns [Select Printer] (Atlasīt printeri).
2. Pieskarieties opcijai [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuāla meklēšana (Wi-Fi)).
3. Ievadiet tās ierīces IP adresi vai DNS nosaukumu (FQDN), ko vēlaties lietot.
Meklēšana, norādot DNS
Ievadiet FQDN.
<FQDN Ievades piemērs>
Ja resursdatora nosaukums ir “device01”, apakšdomēna nosaukums ir “aaa”, un domēna nosaukums ir “bbb.com”.
device01.aaa.bbb.com
4. Izvēlieties ierīci.
5. Apstipriniet ierīces informāciju parādītajā dialoglodziņā → pieskarieties opcijai [Add] (Pievienot).

Rezultāts

Ierīce ir reģistrēta sarakstā ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri).
PIEZĪME
Ierīci varat reģistrēt arī drukāšanas ekrānā [Preview] (Priekšskatījums). Pieskarieties opcijai [Printer] (Printeris) ekrānā [Preview] (Priekšskatījums), lai parādītu ekrānu [Select Printer] (Atlasīt printeri).

Saistītās tēmas