Įrenginio registravimas (paieška „Wi-Fi“ tinkle)

Galite ieškoti nuskaitymui, spausdinimui ir kt. naudojamų įrenginių ir juos užregistruoti. Yra automatinės įrenginių paieškos tinkle būdas ir paieškos būdas nurodant įrenginio IP adresą arba DNS pavadinimą (FQDN).

Išankstinės sąlygos

Užregistruotų įrenginių skaičius neviršija ribos.
Šioje programoje galima užregistruoti iki 10 įrenginių. Jei užregistruota iš viso 10 įrenginių, naujų įrenginių ieškokite tada, kai ištrinsite užregistruotus įrenginius.

Procedūros

Automatinė įrenginių paieška tame pačiame tinkle

1.Bakstelėkite [] „Canon PRINT Business“ pradžios ekrano viršutiniame kairiajame kampe.
Parodomas [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) rodinys.
2.Bakstelėkite [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatinė paieška („Wi-Fi“)).
Parodomi atrasti įrenginiai.
3.Pasirinkite įrenginį.
4.Patvirtinkite dialogo lange rodomą įrenginio informaciją → bakstelėkite [Add] (Pridėti).
PASTABA
Jei norimas naudoti įrenginys nerodomas, ieškokite jo naudodami parinktį [Manual Search (Wi-Fi)] (Paieška rankomis („Wi-Fi“)).

Įrenginių paieška rankiniu būdu, nurodant IP adresą arba DNS pavadinimą (FQDN)

1.Bakstelėkite [] „Canon PRINT Business“ pradžios ekrano viršutiniame kairiajame kampe.
Parodomas [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) rodinys.
2.Bakstelėkite [Manual Search (Wi-Fi)] (Paieška rankomis („Wi-Fi“)).
3.Įveskite norimo naudoti įrenginio IP adresą arba DNS pavadinimą (FQDN).
Paieška nurodant DNS
Įveskite FQDN.
<FQDN Įvesties pavyzdys>
Jei pagrindinio kompiuterio pavadinimas yra „device01“, antrinio domeno pavadinimas yra „aaa“ ir domeno pavadinimas yra „bbb.com“:
device01.aaa.bbb.com
4.Pasirinkite įrenginį.
5.Patvirtinkite dialogo lange rodomą įrenginio informaciją → bakstelėkite [Add] (Pridėti).

Rezultatas

Įrenginys užregistruojamas rodinio [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) sąraše.
PASTABA
Įrenginį galima užregistruoti ir iš spaudinio [Preview] (Peržiūra) ekrano. Bakstelėkite [Printer] (Spausdintuvas) ekrane [Preview] (Peržiūra), kad pamatytumėte ekraną [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas).

Susijusios temos